>

 
 

คู่มือการจัดทำคำขอ
งบประมาณ 2558

 
 
 
Online ขณะนี้ 1 คน
[ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 29/09/48 ]

pdf วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์
pdf ประมวลภาพกิจกรรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdf รายงานผลการตรวจสอบ เรื่องการสอบทานการดำเนินโครงการภายในอำนาจอนุมัติโครงการของคณบดี2556
pdf แผนปฏิบัติการภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdf แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557)

pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2552-2556 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2556 )
pdf การวิจัย เรื่อง "ทัศนคติและการมีส่วนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"
pdf คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2556
pdf SAR โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา  2555
pdf บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU SMARTS ระหว่าง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
pdf เอกสารประชาสัมพันธ์ วิชาอาเซียนศึกษา ( 2000111) กลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdfแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ/งานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
pdfตัวอย่างกระดาษทำการบริหารความเสี่ยง
pdfเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใหม่
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2557-2561 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2558 )
pdfแบบฟอร์ม การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557


 ข่าวประชาสัมพันธ์
[09/07/57]  ปฏิทินกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2557
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข่าวและภาพกิจกรรม
[25/03/58]  นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา จัดทำโครงการกองทุนเสื้อผ้าเพื่อการแบ่งปันให้กับมูลนิธิกระจกเงา ปี 2  
[22/03/58]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการสานสัมพันธ์เครือข่าย SMARTS ส่งเสริมมารยาทไทย
[22/03/58]  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จัดโครงการอบรมเรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
     “การสร้าง Web Blog และการใช้ MS Word” วันที่ 11 และ 13 มีนาคม 2558
[17/03/58]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 “ก้าวต่อไปสู่ฝัน มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ”
[17/03/58]  นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการผสมเครื่องดื่ม “Silpakorn Mixologist 2015”
[16/03/58]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
[16/03/58]  สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านต้านยาเสพติด ประจำปี 2558
[15/03/58]  สาขาวิชาภาษาอังกฤษจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และ 5
[05/03/58]  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวร่วมจัดนิทรรศการและจัดอบรมเกี่ยวกับอุสาหกรรมท่องเที่ยว ในงานเทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐม
[03/03/58]  สาขาวิชาภาษาไทยจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปี 2557
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 รายงานการประชุมการอบรม/สัมมนา
[25/03/58]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา  
     รายงานผลการอบรมของนางสุดารัตน์ เลิศงาม และนายพงษ์ดนัย จิตตวิสุทธิกุล เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ณ โรงแรมนารายณ์ กทม.
[11/03/58]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการอบรมของนายธัญวสุ ไพบูลย์ และนางสาวสารินี วัฒนแสนชัย เรื่อง สร้างสรรค์งาน Presentation อย่างโดดเด่นและทันสมัย ด้วยโปรแกรม PREZI ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
[11/03/58]  รายงานผลการประชุม การอบรมก และการสัมมนา
     รายงานผลการอบรมของอาจารย์ธงชัย ศรีเมือง เรื่อง การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อการเผยแพร่ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
[03/03/58]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการอบรมของอาจารย์วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์ เรื่อง การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register: TQR) ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
[21/09/57]  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
     เรื่อง หน้าที่การได้มา วาระดำรงตำแหน่งของประธานสาขาวิชา คณะกรรมการประจำสาขาวิชา ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาระดับปริญยาตรี พ.ศ. 2557
[16/09/57]  กำหนดการเปิดภาคเรียน การลงทะเบียน การชำระเงิน และการสอบปลายภาค
     ของนักศึกษาภาค กศ.พป. ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2557
[17/08/56]  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
     เรื่อง กำหนดการเปิดเรียน การลงทะเบียน การชำระเงิน การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066