>

 
 

คู่มือการจัดทำคำขอ
งบประมาณ 2558

 
 
 
Online ขณะนี้ 6 คน
[ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 29/09/48 ]

pdf วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์
pdf ประมวลภาพกิจกรรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdf รายงานผลการตรวจสอบ เรื่องการสอบทานการดำเนินโครงการภายในอำนาจอนุมัติโครงการของคณบดี2556
pdf แผนปฏิบัติการภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdf แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557)

pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2552-2556 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2556 )
pdf การวิจัย เรื่อง "ทัศนคติและการมีส่วนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"
pdf คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2556
pdf SAR โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา  2555
pdf บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU SMARTS ระหว่าง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
pdf เอกสารประชาสัมพันธ์ วิชาอาเซียนศึกษา ( 2000111) กลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdfแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ/งานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
pdfตัวอย่างกระดาษทำการบริหารความเสี่ยง
pdfเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใหม่
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2557-2561 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2558 )
pdfแบบฟอร์ม การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557


 ข่าวประชาสัมพันธ์
[20/02/58]  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคและปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
[13/02/58]  ตารางสอบกลางภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (ปี 1-3) แก้ไขครั้งที่ 3
[09/07/57]  ปฏิทินกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2557
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข่าวและภาพกิจกรรม
[23/02/58]  กลุ่มวิชาอาเซียนให้การต้อนรับคณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และสำนักงานอธิการ ภาค 6
[20/02/58]  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดโครงการศึกษาดูงานสถาบันบริการสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดภาคเหนือ
     11-14 กุมภาพันธ์ 2558
[19/02/58]  สาขาวิชาดนตรีศึกษา จัดแสดงผลงานดนตรีนิพนธ์ ตำนานรักอมตะภาพยนตร์ไทย “นิจกาล”
[12/02/58]  คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ คว้า 2 รางวัล การปฏิบัติงานดีเด่น
[12/02/58]  โครงการมัชฌิมนิเทศ
[11/02/58]  นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดโครงการสอนน้องเดินสู่ฝัน
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 รายงานการประชุมการอบรม/สัมมนา
[16/02/58]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานการสัมมนาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปชัย กงตาล เรื่อง การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
[16/02/58]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
      รายงานผลการสัมมนาของอาจารย์เนตรนภา วรวงศ์ เรื่อง ตามรอยวรรณคดีขุนช้างขุนแผน ตามโครงการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2558 ณ หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี
[13/02/58]  รายผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการประชุมของอาจารย์นุพงษ์ ภูศรี เรื่อง English Language Education is Asia: Reflections and Directions ณ โรงแรม Ambassador Hotel
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
[21/09/57]  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
     เรื่อง หน้าที่การได้มา วาระดำรงตำแหน่งของประธานสาขาวิชา คณะกรรมการประจำสาขาวิชา ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาระดับปริญยาตรี พ.ศ. 2557
[16/09/57]  กำหนดการเปิดภาคเรียน การลงทะเบียน การชำระเงิน และการสอบปลายภาค
     ของนักศึกษาภาค กศ.พป. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
[16/09/57]  กำหนดการเปิดภาคเรียน การลงทะเบียน การชำระเงิน และการสอบปลายภาค
     ของนักศึกษาภาค กศ.พป. ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2557
[17/08/56]  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
     เรื่อง กำหนดการเปิดเรียน การลงทะเบียน การชำระเงิน การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066