>

 
 

คู่มือการจัดทำคำขอ
งบประมาณ 2558

 
 
 
Online ขณะนี้ 3 คน
[ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 29/09/48 ]

pdf วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์
pdf ประมวลภาพกิจกรรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdf รายงานผลการตรวจสอบ เรื่องการสอบทานการดำเนินโครงการภายในอำนาจอนุมัติโครงการของคณบดี2556
pdf แผนปฏิบัติการภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdf แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557)

pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2552-2556 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2556 )
pdf การวิจัย เรื่อง "ทัศนคติและการมีส่วนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"
pdf คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2556
pdf SAR โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา  2555
pdf บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU SMARTS ระหว่าง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
pdf เอกสารประชาสัมพันธ์ วิชาอาเซียนศึกษา ( 2000111) กลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdfแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ/งานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
pdfตัวอย่างกระดาษทำการบริหารความเสี่ยง
pdfเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใหม่
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2557-2561 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2558 )
pdfแบบฟอร์ม การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
pdfแบบฟอร์มการรายงานผลดำเนินงานระดับหลักสูตร
pdfระบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร


 ข่าวและภาพกิจกรรม
[27/05/58]  คณะมนุษยศาสตร์ฯและสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมดำเนินงานแถลงข่าวงานเทศกาลวันวิสาขบูชาฯ
[20/05/58]  นักศึกษาพัฒนาชุมชนปี 3 ภาคกศ.พป.หมู่เรียน 16.4 ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริห์
[19/05/58]  แรลลี่สานสัมพันธ์พี่น้องชาวมนุษยศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
[19/05/58]  คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมดำเนินงานโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ
[14/05/58]  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ
     พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) แก่รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์ และชั้นสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนีย์ กงตาล
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 รายงานการประชุมการอบรม/สัมมนา
[29/05/58]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา  
     รายงานการอบรมปฏิบัติการเรื่องการเขียนผลงานการวิเคราะห์ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างานเพื่อขอกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น ของบุคลากรสายสนับสนุน ณ โรงแรม วี แอล หาดใหญ่ จ.สงขลา
[25/05/58]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการนำเสนอบทควาามในการประชุมวิชาการระดับชาติ "สิรินธรเทพรัตน์: รัตนะแห่งวงวิชาการ" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ของอาจารย์ธงชัย แซ่เจี่ย
[15/05/58]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการสัมมนา ของอาจารย์ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ณ ตะบูนบานรีสอร์ต จังหวั สมุทรสงคราม
[14/05/58]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการประชุมของอาจารย์ธิดารัตน์ สืบญาติ อาจารย์รัตนากร นามวงษ์ เรื่อง การประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
[21/09/57]  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
     เรื่อง หน้าที่การได้มา วาระดำรงตำแหน่งของประธานสาขาวิชา คณะกรรมการประจำสาขาวิชา ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาระดับปริญยาตรี พ.ศ. 2557
[16/09/57]  กำหนดการเปิดภาคเรียน การลงทะเบียน การชำระเงิน และการสอบปลายภาค
     ของนักศึกษาภาค กศ.พป. ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2557
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066