>

 
 

คู่มือการจัดทำคำขอ
งบประมาณ 2558

 
 
 
Online ขณะนี้ 1 คน
[ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 29/09/48 ]

pdf วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์
pdf ประมวลภาพกิจกรรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdf รายงานผลการตรวจสอบ เรื่องการสอบทานการดำเนินโครงการภายในอำนาจอนุมัติโครงการของคณบดี2556
pdf แผนปฏิบัติการภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdf แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557)

pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2552-2556 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2556 )
pdf การวิจัย เรื่อง "ทัศนคติและการมีส่วนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"
pdf คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2556
pdf SAR โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา  2555
pdf บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU SMARTS ระหว่าง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
pdf เอกสารประชาสัมพันธ์ วิชาอาเซียนศึกษา ( 2000111) กลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdfแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ/งานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
pdfตัวอย่างกระดาษทำการบริหารความเสี่ยง
pdfเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใหม่


 ข่าวประชาสัมพันธ์
[21/09/57]  การขอใช้อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมต่าง ๆ
[09/07/57]  ปฏิทินกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2557
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข่าวและภาพกิจกรรม
[16/10/57]  นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีจัด Brass & Wind 7 : Final Round
[13/10/57]  ตารางสรุปผลเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาเฟื่องฟ้าเกมส์ 2557
     และภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเฟื่องฟ้าเกมส์ 57
[13/10/57]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาเฟื่องฟ้าเกมส์ 2557
     “เติมเต็มประเทศไทย” รู้รักสามัคคี รวมใจภักดีแด่องค์ราชันย์
[07/10/57]  นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
[02/10/57]  บนเส้นทางที่ภาคภูมิใจ สู่เส้นชัยแห่งความสำเร็จ งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
[16/09/57]  นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ และ ๒
     การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศของสำนักงานศาลยุติธรรม (รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค)
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
[19/10/57]  มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 10/2557
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 รายงานการประชุมการอบรม/สัมมนา
[20/10/57]  รายงานผลการประชุม การอบรม การสัมมนา  
     รายงานผลการอบรมของอาจาารย์วิภาวี วันละ และอาจารย์นัฎฤดี ปั้นกิจวานิชเจริญ เรื่อง รำมวยไทเก๊ก 24 กระบวน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
[14/10/57]  รายงานผลการประชุม การอบรม การสัมมนา
     รายงานผลการเป็นกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ของอาจารย์กนกวรรณ สุทธิพร ณ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
[14/10/57]  รายงานผลการประชุม การอบรม การสัมมนา
     รายงานการประชุมของอาจารย์กนกวรรณ สุทธิพร เรื่อง การประชุมวิชาการนานาชาติด้านญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย 2557 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
[14/10/57]  รายงานผลการประชุม การอบรม การสัมมนา
     รายงานผลการเข้าร่วมโครงการ "เครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ" ของอาจารย์ภรสรัญ แก่นทอง และอาจารย์กรรณิการ์ สุวรรณศรี ณ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ฯ จ.เพชรบุรี และจ.ประจวบคีรีขันธ์
[14/10/57]  รายงานผลคะแนนการทดสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
[26/09/57]  ประกาศ
     การเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้แทนคณาจารย์ประจำและผู้แทนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
[23/09/57]  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
     เรื่อง หน้าที่ การได้มา วาระดำรงตำแหน่งของประธานสาขาวิชา คณะกรรมการประจำสาขาวิชา ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557
[22/09/57]  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
     เรื่อง มาตรฐานบัณฑิตแต่ละสาขาวิชาระดับปริญญาตรี ปี พ.ศ. 2557
[21/09/57]  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
     เรื่อง หน้าที่การได้มา วาระดำรงตำแหน่งของประธานสาขาวิชา คณะกรรมการประจำสาขาวิชา ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาระดับปริญยาตรี พ.ศ. 2557
[16/09/57]  กำหนดการเปิดภาคเรียน การลงทะเบียน การชำระเงิน และการสอบปลายภาค
     ของนักศึกษาภาค กศ.พป. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
[16/09/57]  กำหนดการเปิดภาคเรียน การลงทะเบียน การชำระเงิน และการสอบปลายภาค
     ของนักศึกษาภาค กศ.พป. ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2557
[13/08/57]  ประกาศคณะกรรมการบริหารวิชาการ
     เรื่อง แนวปฏิบัติในการเปิดหมู่เรียนพิเศษสำหรับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษา กศ.พป.
[10/07/57]  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
     เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[17/08/56]  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
     เรื่อง กำหนดการเปิดเรียน การลงทะเบียน การชำระเงิน การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066