>
     


 
 
 

 
 
 
 
Online ขณะนี้ 9 คน
[ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 29/09/48 ]

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ใหม่

pdf วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์
pdf ประมวลภาพกิจกรรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdf รายงานผลการตรวจสอบ เรื่องการสอบทานการดำเนินโครงการภายในอำนาจอนุมัติโครงการของคณบดี2556
pdf แผนปฏิบัติการภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdf แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557)

pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2552-2556 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2556 )
pdf การวิจัย เรื่อง "ทัศนคติและการมีส่วนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"
pdf คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2556
pdf SAR โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา  2555
pdf บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU SMARTS ระหว่าง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
pdf เอกสารประชาสัมพันธ์ วิชาอาเซียนศึกษา ( 2000111) กลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdfแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ/งานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
pdfตัวอย่างกระดาษทำการบริหารความเสี่ยง
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2557-2561 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2557 )
pdfแบบฟอร์ม การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
pdfแบบฟอร์มการรายงานผลดำเนินงานระดับหลักสูตร
pdfระบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
pdfคู่มือการทำงานผลงานทางวิชาการ
pdfเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใหม่
pdfบันทึกข้อความ ขออนุญาตสอนชดเชยนักศึกษา
pdfเอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาอังกฤษ)
pdf เอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาไทย)
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปรับปรุงครั้งที่-3-พ.ศ.-2559


 ข่าวและภาพกิจกรรม
[25/05/59]  โครงการทำข้อตกลงร่วมมือกันระหว่าง TAFE Queensland, Australia and Public Administration Department, Nakhon Pathom Rajabhat University, Thailand  
[24/05/59]  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
     จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม: กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับสามเณร
[23/05/59]  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดโครงการศึกษาดูงานสถาบันบริการสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
[23/05/59]  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมให้การต้อนรับ Colegio de San Juan de Letran Calamba, Laguina
     ประเทศฟิลิปปินส์ ณ อาคารร้อยปีฝึกหัดครููไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[17/05/59]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (community of Practice)
[16/05/59]  โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต 3 สาขาวิชา “การจัดแสดงผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) และสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)”
[16/05/59]  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการค่ายอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๙
[16/05/59]  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) และ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
     จัดโครงการศึกษาดูงานหน่วยงานที่ใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน (โรงแรม)
[16/05/59]  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) และ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) จัดโครงการศึกษาดูงานหน่วยงาน/สถานประกอบการที่ใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน
     ศึกษาดูงานสายการบินระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 รายงานการประชุมการอบรม/สัมมนา
[23/05/59]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน กับ Colegio de San Juan de Letran Calamba, Laguina ประเทศฟิลิปปินส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เมื่อวันที่25 - 30 เมษายน 2559
[19/05/59]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการอบรมของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัณฑ์ธิมา นิลทองคำ เรื่อง หลักสูตรตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร รุ่นที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กทม.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
[19/01/59]  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
     เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3)
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066