>


 
 
 

 
 
 
 
Online ขณะนี้ 6 คน
[ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 29/09/48 ]

pdf วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์
pdf ประมวลภาพกิจกรรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdf รายงานผลการตรวจสอบ เรื่องการสอบทานการดำเนินโครงการภายในอำนาจอนุมัติโครงการของคณบดี2556
pdf แผนปฏิบัติการภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdf แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557)

pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2552-2556 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2556 )
pdf การวิจัย เรื่อง "ทัศนคติและการมีส่วนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"
pdf คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2556
pdf SAR โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา  2555
pdf บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU SMARTS ระหว่าง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
pdf เอกสารประชาสัมพันธ์ วิชาอาเซียนศึกษา ( 2000111) กลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdfแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ/งานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
pdfตัวอย่างกระดาษทำการบริหารความเสี่ยง
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2557-2561 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2557 )
pdfแบบฟอร์ม การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
pdfแบบฟอร์มการรายงานผลดำเนินงานระดับหลักสูตร
pdfระบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
pdfคู่มือการทำงานผลงานทางวิชาการ
pdfเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใหม่
pdfบันทึกข้อความ ขออนุญาตสอนชดเชยนักศึกษา
pdfเอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาอังกฤษ)
pdf เอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาไทย)


 ข่าวประชาสัมพันธ์
[25/01/59]  ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา น้อยทิม รับทุน Endeavour Executive Fellowship ประจำปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) จากรัฐบาลออสเตรเลีย
[21/01/59]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความความยินดีกับอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
     อาจารย์ ดร. วรากรณ์ พูลสวัสดิ์ ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
[11/01/59]  ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความปรองดองสมานฉันท์และการมีส่วนร่วมของเยาวชน
     เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข้ง กิจกรรมยุวชนประชาธิไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดรายละอียดได้ที่ http://www.nakhonpathom.go.th/yutnpt
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข่าวและภาพกิจกรรม
[05/02/59]  นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีเข้ารอบ Semi-Final รายการ Bao Young Blood ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต  
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 รายงานการประชุมการอบรม/สัมมนา
[05/02/59]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา  
     รายงานผลการประชุม เรื่อง "การท่องเที่ยวมั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน" ของอาจารยื ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ กทม.
[05/02/59]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา  
     รายงานผลการสัมมนาของอาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน เรื่อง "โฉมหน้าใหม่ การท่องเที่ยวไทย: Smart to Rich" ณ โรงแรมมณเพียร กทม.
[01/02/59]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการอบรม เรื่องฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ของอาจารย์วัชรพล หงษ์ทอง ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
[19/01/59]  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
     เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3)
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066