>


 
 
 

 
 
 
 
Online ขณะนี้ 4 คน
[ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 29/09/48 ]

pdf วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์
pdf ประมวลภาพกิจกรรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdf รายงานผลการตรวจสอบ เรื่องการสอบทานการดำเนินโครงการภายในอำนาจอนุมัติโครงการของคณบดี2556
pdf แผนปฏิบัติการภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdf แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557)

pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2552-2556 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2556 )
pdf การวิจัย เรื่อง "ทัศนคติและการมีส่วนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"
pdf คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2556
pdf SAR โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา  2555
pdf บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU SMARTS ระหว่าง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
pdf เอกสารประชาสัมพันธ์ วิชาอาเซียนศึกษา ( 2000111) กลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdfแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ/งานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
pdfตัวอย่างกระดาษทำการบริหารความเสี่ยง
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2557-2561 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2557 )
pdfแบบฟอร์ม การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
pdfแบบฟอร์มการรายงานผลดำเนินงานระดับหลักสูตร
pdfระบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
pdfคู่มือการทำงานผลงานทางวิชาการ
pdfเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใหม่
pdfบันทึกข้อความ ขออนุญาตสอนชดเชยนักศึกษา
pdfเอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาอังกฤษ)
pdf เอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาไทย)


 ข่าวประชาสัมพันธ์
[20/11/58]  กำหนดการโครงการอบรมและสอบธรรมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
     วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558 และวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558
[25/10/58]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความความยินดีกับอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข่าวและภาพกิจกรรม
[23/11/58]  สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
[15/11/58]  สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการทางธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจการบิน
[11/11/58]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 วัดวังตะกู
[10/11/58]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี
[02/11/58]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมงานกีฬาเฟื่องฟ้าเกมส์ 2558 “ทวารวดีแลนด์ แดนแห่งความสุข”
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 รายงานการประชุมการอบรม/สัมมนา
[24/11/58]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา  
     รายงานผลการอบรมของ อาจารย์ฉลองบูรณ์ เพ็งลำ เรื่อง โครงการอบรมประกาศนียบัตรชั้นสูงว่าด้วยกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ณ เนติบัณฑิตยสภา
[23/11/58]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา  
     รายงานผลการสัมมนาของอาจารย์ ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา เรื่อง การสัมมนาธุรกิจผู้ประกอบการพร้อมสู่ประชมคมอาเซียน ASEAN Entrepreneur Club Bath I ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กทม.
[18/11/58]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียนพัทยา จ.ชลบุรี
[16/11/58]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยว ณ กลุ่มประเทศอาเซียน (เวียดนาม) ณ Sunrise Hoi An Beach Resort ประเทศเวียดนาม
[10/11/58]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการนำเสนอบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติเพศวิถีศึกษา ครั้งที่ 5 "รัฐ/ประหาร/เพศ" ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม.
[10/11/58]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงายการสัมมนาของอาจารย์ ดร.กนกวรรณ สุทธิพร เรื่องสัมมนาอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น โดยมูลนิธิโตชิบา ประเทศไทย ณ โรงแรมเอเชีย
[08/11/58]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการอบรมของอาจารย์กรรณิการ์ สุวรรณศรี เรื่อง หลักสูตรการวางแผนและการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กทม.
[08/11/58]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานการสัมมนาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา น้อยทิม เรื่องสัมมนาเครือข่ายการพัฒนาอุดมศึกษาเพื่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
[05/11/58]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการสัมมนาของอาจารย์ ดร.ธดา สิทธิ์ธดา เรื่อง การสัมมนาธุรกิจผู้ประกอบการพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ASEAN Entrepreneur Club Bath I ณ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ กทม.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066