Online ขณะนี้ 1 คน
[ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 29/09/48 ]

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ใหม่

 

pdf วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์
pdf การวิจัย เรื่อง "ทัศนคติและการมีส่วนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"
pdfแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ/งานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
pdfตัวอย่างกระดาษทำการบริหารความเสี่ยง
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2557-2561 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2557 )
pdfแบบฟอร์ม การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
pdfแบบฟอร์มการรายงานผลดำเนินงานระดับหลักสูตร
pdfระบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
pdfเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใหม่
pdfเอกสารการเผยแพร่ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "อาจารย์ที่ปรึกษา"
pdfเอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาอังกฤษ)
pdf เอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาไทย)
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปรับปรุงครั้งที่-3-พ.ศ.-2559
pdfบันทึกข้อความ ขออนุญาตสอนชดเชยนักศึกษา
pdfตัวอย่าง แบบฟอร์มบันทึกข้อความ (ดาว์นโหลด)
pdfคู่มือการทำงานผลงานทางวิชาการ

 ข่าวประชาสัมพันธ์
[02/12/59]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
     ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร ตันณีกุล รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิชาอาชญาวิทยา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ในโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติและระดับนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4” ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2
[01/12/59]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
     ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก อาจารย์ ดร.นพรัตน์ กุมภะ
[24/11/59]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
     ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก อาจารย์ ดร. สุุธิดา สองสีดา
[23/11/59]  คู่มือการขอรับบริการโสตทัศนูปกรณ์
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 รายงานการประชุมการอบรม/สัมมนา
[30/11/59]  รายงานการประชุม การอบรม การสัมมนา
     รายงานการประชุมของอาจารย์ ดร.ปรารถนา แซ่อึ้ง เรื่อง มนุษยศาสตร์: ความจริงกับพลังแห่งความฝัน และการนำเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง ภาพสะท้อนทางประวัติศาสตร์และวัฒนะรรมจากวรรณกรรมเรื่องนิราศเมืองตราด ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[30/11/59]  รายงานการประชุม การอบรม การสัมมนา
     รายงานการสัมมนา ของอาจารย์ธีระศักดิ์ ลีละพัฒนา เรื่อง ขอเชิญเป็นผู้นำเสนอการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความเห้นและข้อเสนอแนะในการทำ มคอ.1 (นิติศาสตร์) ณ อาคารซอฟท์แวร์ ปาร์ค นนทบุรี
[30/11/59]  รายงานการประชุม การอบรม การสัมมนา
     รายงานการสัมมนา ของอาจารย์ธีระศักดิ์ ลีละพัฒนา เรื่อง แนวทางการเรียนการสอนนิติศาสตร์วิชากฏหมายอาญา ณ อาคารซอฟท์แวร์ ปาร์ค นนทบุรี
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 

เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }