>

 
 

คู่มือการจัดทำคำขอ
งบประมาณ 2558

 
 
 
Online ขณะนี้ 4 คน
[ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 29/09/48 ]

pdf วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์
pdf ประมวลภาพกิจกรรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdf รายงานผลการตรวจสอบ เรื่องการสอบทานการดำเนินโครงการภายในอำนาจอนุมัติโครงการของคณบดี2556
pdf แผนปฏิบัติการภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdf แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557)

pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2552-2556 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2556 )
pdf การวิจัย เรื่อง "ทัศนคติและการมีส่วนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"
pdf คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2556
pdf SAR โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา  2555
pdf บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU SMARTS ระหว่าง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
pdf เอกสารประชาสัมพันธ์ วิชาอาเซียนศึกษา ( 2000111) กลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdfแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ/งานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
pdfตัวอย่างกระดาษทำการบริหารความเสี่ยง
pdfเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใหม่
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2557-2561 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2558 )


 ข่าวประชาสัมพันธ์
[07/11/57]  ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจร่วมสมทบทุน หรือบริจาคสิ่งของเพื่อมอบทุนการศึกษา เลี้ยงอาหารกลางวัน
     โครงการปันน้ำใจสู่น้องในโรงเรียนบ้านดงเชือก ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook : ชุมนุมกลุ่มอาสาธรรมเพื่อสังคม รายละเอียดตามเอกสารแนบ
[09/07/57]  ปฏิทินกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2557
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข่าวและภาพกิจกรรม
[12/11/57]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
     ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อทบทวนกระบวนการวิจัยชุมชน (Re-RECAP) ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
[05/11/57]  คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมดำเนินงานพิธีรับป้ายหมู่บ้านศีล 5 จังหวัดนครปฐม
[02/11/57]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนกระบวนการวิจัยชุมชน (Re-RECAP)
     การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ และนักวิชาการตำบลเครือข่าย
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
[11/11/57]  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2557
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 รายงานการประชุมการอบรม/สัมมนา
[10/11/57]  รายงานผลการประชุม การอบรม การสัมมนา
     รายงานการสัมมนา ของอาจารย์นารีมา แสงวิมาน เรื่อง 1ST CULI-LITU INTERNATIONAL CONFERENCE 2014 COLORFUL ELT FOR ASEAN INTERGRATION: SYMPOSIUM, WORKSHOPS AND PRESENTATIONS ณ โรงแรม THE PULLMAN BANGKOK KING POWER HOTEL กทม.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
[20/11/57]  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ
     ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
[21/09/57]  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
     เรื่อง หน้าที่การได้มา วาระดำรงตำแหน่งของประธานสาขาวิชา คณะกรรมการประจำสาขาวิชา ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาระดับปริญยาตรี พ.ศ. 2557
[16/09/57]  กำหนดการเปิดภาคเรียน การลงทะเบียน การชำระเงิน และการสอบปลายภาค
     ของนักศึกษาภาค กศ.พป. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
[16/09/57]  กำหนดการเปิดภาคเรียน การลงทะเบียน การชำระเงิน และการสอบปลายภาค
     ของนักศึกษาภาค กศ.พป. ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2557
[13/08/57]  ประกาศคณะกรรมการบริหารวิชาการ
     เรื่อง แนวปฏิบัติในการเปิดหมู่เรียนพิเศษสำหรับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษา กศ.พป.
[17/08/56]  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
     เรื่อง กำหนดการเปิดเรียน การลงทะเบียน การชำระเงิน การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066