>

 
 
 
 
Online ขณะนี้ 5 คน
[ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 29/09/48 ]

pdf วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์   
pdf ประมวลภาพกิจกรรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdf รายงานผลการตรวจสอบ เรื่องการสอบทานการดำเนินโครงการภายในอำนาจอนุมัติโครงการของคณบดี2556
pdf แผนปฏิบัติการภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ข่าวประชาสัมพันธ์
[04/04/57]  ประกาศโปรแกรมวิชาภาษาไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง อาจารย์พิเศษโปรแกรมวิชาภาษาไทย
     ขอรับใบสมัครที่โปรแกรมวิชาภาษาไทย อาคาร A2 ห้อง 222 ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือส่งไปรษณีย์ตามเอกสารแนบ
[07/03/57]  แผนปฏิบัติการภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2557
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
[07/03/57]  แผนปฏิบัติการภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2557
     สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
[23/01/57]  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
     เรื่อง การกำหนดต่าง ๆ ของนักศึกษาภาคปกติที่เข้าในปีการศึกษา 2557
[17/12/56]  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
     เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการดำเนินโครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอกหน่วยงานเอกชน พ.ศ. 2556
[17/12/56]  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
     เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการดำเนินโครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอกหน่วยงานราชการ พ.ศ. 2556
[17/12/56]  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
     หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการเดินทางไปราชการ โครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2556
[17/12/56]  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
     เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการขออนุมัติโครงการบริการวิชาการ งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2556
[24/09/56]  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภักนครปฐม
     เรื่อง การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2557
[19/08/56]  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
     เรื่อง กำหนดการเปิดเรียน การลงทะเบียน การชำระเงิน และการสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาคกศ.พป. ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556
[17/08/56]  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
     เรื่อง กำหนดการเปิดเรียน การลงทะเบียน การชำระเงิน การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
[30/07/56]  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
     เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา ณ ต่างประเทศ
[17/06/56]  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
     เรื่องอัตราเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2556
[17/06/56]  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
     เรื่อง การเก็บค่าธรรเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
[04/03/56]  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
     เรื่อง กำหนดการเปิดเรียน การลงทะเบียน การชำระเงิน การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาคปกติ โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประจำภาคเรียนที่ 3 ปี การศึกษา 2555
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066