>

 
 

คู่มือการจัดทำคำขอ
งบประมาณ 2558

 
 
 
Online ขณะนี้ 5 คน
[ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 29/09/48 ]

pdf วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์
pdf ประมวลภาพกิจกรรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdf รายงานผลการตรวจสอบ เรื่องการสอบทานการดำเนินโครงการภายในอำนาจอนุมัติโครงการของคณบดี2556
pdf แผนปฏิบัติการภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdf แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557)

pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2552-2556 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2556 )
pdf การวิจัย เรื่อง "ทัศนคติและการมีส่วนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"
pdf คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2556
pdf SAR โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา  2555
pdf บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU SMARTS ระหว่าง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
pdf เอกสารประชาสัมพันธ์ วิชาอาเซียนศึกษา ( 2000111) กลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdfแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ/งานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
pdfตัวอย่างกระดาษทำการบริหารความเสี่ยง
pdfเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใหม่
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2557-2561 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2558 )


 ข่าวประชาสัมพันธ์
[28/11/57]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
     ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดละครเวทีส่งเสริมค่านิยมของคนไทย 12 ประการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
[07/11/57]  ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจร่วมสมทบทุน หรือบริจาคสิ่งของเพื่อมอบทุนการศึกษา เลี้ยงอาหารกลางวัน
     โครงการปันน้ำใจสู่น้องในโรงเรียนบ้านดงเชือก ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook : ชุมนุมกลุ่มอาสาธรรมเพื่อสังคม รายละเอียดตามเอกสารแนบ
[09/07/57]  ปฏิทินกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2557
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข่าวและภาพกิจกรรม
[17/12/57]  การวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา  
[17/12/57]  การวิพากษ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์  
[17/12/57]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
[17/12/57]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับการตรวจประเมินคณบดี ประจำปี 2557  
[16/12/57]  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
     ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันผสมเครื่องดื่ม รายการ “Pattaya Bartender Championship Thailand Open 2015”
[12/12/57]  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
     จัดโครงการ Sport Day กีฬาพัฒนาบุคลากร สู่ AEC จัดโครงการ Sport Day กีฬาพัฒนาบุคลากร สู่ AEC
[12/12/57]  นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวงดนตรีสากล (วงตริง)
[12/12/57]  คณะมนุษยศาสตร์ฯขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
[11/12/57]  คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดอบรมหลักสูตรศิลปะการแสดงและการจัดทำละครเวทีส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ
[08/12/57]  คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
[04/12/57]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อทบทวนกระบวนการวิจัยชุมชน (Re-RECAP)
     ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
[02/12/57]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทำผลงานทางวิชาการ
[02/12/57]  WHITE ART THESIS EXHIBITION 20th
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 รายงานการประชุมการอบรม/สัมมนา
[17/12/57]  รายงานผลการประชุม การอบรม การสัมมนา  
     รายงานผลการประชุมของอาจารย์อัมพร วรานนท์วนิช เรื่อง การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
[16/12/57]  รายงานผลการประชุม การอบรม การสัมมนา  
     รายงานการอบรมของอาจารย์ไตรภพ สุวรรณศรี นางสาวสุภาภรณ์ มลคล้ำ นางสุดารัตน์ เลิศงาม เรื่อง การบริหารงานพัสดุภาครัฐในวาระปีปฏิรูป ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
[15/12/57]  รายงานผลการประชุม การอบรม การสัมมนา  
     รายงานการสัมนนาของอาจาารย์รุจา สุขพัฒน์ เรื่อง Colorful ELT for ASEAN Integration: Symposium Workshops and Presentations ณ The Pullman Bangkok King Power กรุงเทพมหานคร
[15/12/57]  รายงานผลการประชุม การอบรม การสัมมนา  
     รายงานการประชุมของอาจารย์ ดร.สมชาย ลักขณานุรักษ์ เรื่อง ประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ ปี 2557 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ อำเภอ ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
[15/12/57]  รายงานผลการประชุม การอบรม การสัมมนา  
     รายงานการสัมมนาของอาจารย์เนตรนภา วรวงษ์ เรื่อง โครงการสยามทรรศน์ทัศนาจร การเดินทางตามรอยนิราศวัดเจ้าฟ้าของสุนทรภู่ และการบรรยายพิเศษเรื่อง “วัดเจ้าฟ้าในนิราศวัดเจ้าฟ้าของสุนทรภู่อยู่ที่ไหน” ณ วัดสนมไทย (วัดเขาพนมยงค์) อำเภอ หนองแค จังหวัด สระบุรี
[12/12/57]  รายงานผลการประชุม การอบรม การสัมมนา
     รายงานโครงการศึกษาดูงานและเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวประเภทแหล่งน้ำพุร้อนและแหล่งน้ำพุเย็น ของอาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
[09/12/57]  รายงานผลการประชุม การอบรม การสัมมนา
     รายงานการสัมมนาของอาจารย์ธิดารัตน์ สืบญาติ และอาจารย์รัตนากร นามวงษ์ เรื่องการพานักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์เข้าร่วมการแข่งตอบคำถามความรู้ทาง รัฐประศาสนศาสตร์ โครงการ GSPA Open House @ NIDA
[03/12/57]  รายงานผลการประชุม การอบรม การสัมมนา
     รายงานการสัมมนา ของอาจารย์อนทิรา กุลวิเชียร เรื่อง Colorful ELT for ASEAN Integration:Symposium, Workshops and Presentations ณ The Pullman Bangkok King Power Hotel กทม.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
[21/09/57]  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
     เรื่อง หน้าที่การได้มา วาระดำรงตำแหน่งของประธานสาขาวิชา คณะกรรมการประจำสาขาวิชา ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาระดับปริญยาตรี พ.ศ. 2557
[16/09/57]  กำหนดการเปิดภาคเรียน การลงทะเบียน การชำระเงิน และการสอบปลายภาค
     ของนักศึกษาภาค กศ.พป. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
[16/09/57]  กำหนดการเปิดภาคเรียน การลงทะเบียน การชำระเงิน และการสอบปลายภาค
     ของนักศึกษาภาค กศ.พป. ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2557
[13/08/57]  ประกาศคณะกรรมการบริหารวิชาการ
     เรื่อง แนวปฏิบัติในการเปิดหมู่เรียนพิเศษสำหรับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษา กศ.พป.
[17/08/56]  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
     เรื่อง กำหนดการเปิดเรียน การลงทะเบียน การชำระเงิน การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066