>

 
 

คู่มือการจัดทำคำขอ
งบประมาณ 2558

 
 
 
Online ขณะนี้ 7 คน
[ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 29/09/48 ]

pdf วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์
pdf ประมวลภาพกิจกรรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdf รายงานผลการตรวจสอบ เรื่องการสอบทานการดำเนินโครงการภายในอำนาจอนุมัติโครงการของคณบดี2556
pdf แผนปฏิบัติการภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdf แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557)

pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2552-2556 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2556 )
pdf การวิจัย เรื่อง "ทัศนคติและการมีส่วนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"
pdf คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2556
pdf SAR โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา  2555
pdf บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU SMARTS ระหว่าง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
pdf เอกสารประชาสัมพันธ์ วิชาอาเซียนศึกษา ( 2000111) กลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
pdfแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ/งานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
pdfตัวอย่างกระดาษทำการบริหารความเสี่ยง


 ข่าวประชาสัมพันธ์
[15/09/57]  ประชาสัมพันธ์การใช้งานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์
[11/09/57]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
     สองท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักษ์ จินดาวัฒน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ
[11/09/57]  ตารางสอบนักศึกษา ภาค ปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (แก้ไขครั้งที่ 1)
[07/09/57]  ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ลงทะเบียนก่อนทดสอบภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรม Ellis
     ระหว่างวันที่ 22-26 กันยายน 2557 ตามเอกสารแนบ
[09/07/57]  ปฏิทินกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2557
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข่าวและภาพกิจกรรม
[17/09/57]  คณาจารย์กลุ่มวิชาอาเซียนศึกษาเข้าร่วมงานเสวนา ๑๐๐ ปี พันเอก (พิเศษ) ดร.ถนัด คอมันตร์
[16/09/57]  นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รับมอบเข็มในวันครบรอบวันก่อตั้งโปรแกรมวิชา ปีที่ 16
[16/09/57]  นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ และ ๒
     การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศของสำนักงานศาลยุติธรรม (รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค)
[15/09/57]  ชุมนุมกลุ่มอาสาธรรมเพื่อสังคมจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
     ประจำปีการศึกษา 2557
[14/09/57]  โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักพัฒนาชุมชน
     ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2557 ณ วัดป่าปฐมชัย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
[08/09/57]  พิธีมอบทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2557
[08/09/57]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 4 สถาบัน
     ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
[08/09/57]  โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับกลาง
[02/09/57]  โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2557
[02/09/57]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำผลงานทางวิชาการ
[22/08/57]  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
[22/08/57]  โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมพิธีกรรมไหว้ครูดนตรี และการครอบครู
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
[15/09/57]  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2557
[14/09/57]  มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 9/2557
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 รายงานการประชุมการอบรม/สัมมนา
[02/09/57]  รายงานผลการประชุม การอบรม การสัมมนา
     รายงานผลการประชุมของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา น้อยทิม เรื่อง การเรียนการสอนสำหรับการอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
[02/09/57]  รายงานผลการประชุม การอบรม การสัมมนา
     รายงานผลการประชุมของอาจารย์วิภาวี วันละ เรื่อง อาจารย์สอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 6 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
[24/08/57]  รายงานผลการประชุม การอบรม การสัมมนา
     รายงานผลการสัมมนา เรื่อง INTERNATIONALISATION, THE ASEAN COMMUNITY AND GLOBAL CITIZENSHIP: CHALLENGES FOR HIGHER EDUCATION ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
[21/08/57]  รายงานผลการประชุม การอบรม การสัมมนา
     รายงานผลการสัมมนาของอาจารย์ ดร.ธดา สิทธิ์ธดา เรื่อง 100 ปี ดร.ถนัด คอมันตร์ : ย้อนอดีต สู่อนาคตประชาคมอาเซียน ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร
[21/08/57]  รายงานผลการประชุม การอบรม การสัมมนา
     รายงานผลการประชุมของอาจารย์ธงชัย แซ่เจี่ย เรื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษย-สังคมศาสตร์ราชภัฏอุบลราชธานี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
[21/08/57]  รายงานผลการประชุม การอบรม การสัมมนา
     รายงานผลการประชุมของอาจารย์ ดร.มนตรี วิวาห์สุข เรื่อง พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคม ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลีย จ.พระนครศรีอยุธยา
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
[16/09/57]  กำหนดการเปิดภาคเรียน การลงทะเบียน การชำระเงิน และการสอบปลายภาค
     ของนักศึกษาภาค กศ.พป. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
[16/09/57]  กำหนดการเปิดภาคเรียน การลงทะเบียน การชำระเงิน และการสอบปลายภาค
     ของนักศึกษาภาค กศ.พป. ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2557
[13/08/57]  ประกาศคณะกรรมการบริหารวิชาการ
     เรื่อง แนวปฏิบัติในการเปิดหมู่เรียนพิเศษสำหรับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษา กศ.พป.
[10/07/57]  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
     เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[17/08/56]  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
     เรื่อง กำหนดการเปิดเรียน การลงทะเบียน การชำระเงิน การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066