Online ขณะนี้ 7 คน
[ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 29/09/48 ]

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ใหม่


รับบทความทางวิชาการและงานวิจัย วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ติดต่อคุณอ้อมนภา

pdf วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์
pdf การวิจัย เรื่อง "ทัศนคติและการมีส่วนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"
pdfแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ/งานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
pdfตัวอย่างกระดาษทำการบริหารความเสี่ยง
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2557-2561 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2557 )
pdfแบบฟอร์ม การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
pdfแบบฟอร์มการรายงานผลดำเนินงานระดับหลักสูตร
pdfระบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
pdfเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใหม่
pdfเอกสารการเผยแพร่ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "อาจารย์ที่ปรึกษา"
pdfเอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาอังกฤษ)
pdf เอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาไทย)
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปรับปรุงครั้งที่-3-พ.ศ.-2559
pdfบันทึกข้อความ ขออนุญาตสอนชดเชยนักศึกษา
pdfตัวอย่าง แบบฟอร์มบันทึกข้อความ (ดาว์นโหลด)
pdfคู่มือการทำงานผลงานทางวิชาการ
pdfคู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
pdfตัวอย่าง หนังสือรับรองรับรองผลการศึกษาของนักศึกษาที่ใช้ในการสมัครงาน ด้านบุคลากรครู
 ข่าวและภาพกิจกรรม
[12/04/60]  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์จัดโครงการตามรอยพระบาท รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาท้องถิ่น
[06/03/60]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560
[01/03/60]  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
     บริการชุมชน ณ วัดบางช้างใต้ ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
[16/02/60]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
     จัดกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560
[14/02/60]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก Colegio de san juan de letran Calamba, Laguina ประเทศฟิลิปปินส์
[08/02/60]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนางานวิชาการ วิจัย และพัฒนานักศึกษา
[23/01/60]  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ครุศาสตรบัณฑิต) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฟิลิปปินส์
[15/01/60]  บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
[15/01/60]  นักศึกษาจิตอาสา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ หน้าบ้านหน้ามอง รอกคลองเจดีย์บูชา”
[13/01/60]  กลุ่มวิชาอาเซียนศึกษาจัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 

เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066