Online ขณะนี้ 4 คน
[ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 29/09/48 ]

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ใหม่


รับบทความทางวิชาการและงานวิจัย วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ติดต่อคุณอ้อมนภา

pdf วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์
pdf การวิจัย เรื่อง "ทัศนคติและการมีส่วนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"
pdfแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ/งานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
pdfตัวอย่างกระดาษทำการบริหารความเสี่ยง
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2557-2561 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2557 )
pdfแบบฟอร์ม การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
pdfแบบฟอร์มการรายงานผลดำเนินงานระดับหลักสูตร
pdfระบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
pdfเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใหม่
pdfเอกสารการเผยแพร่ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "อาจารย์ที่ปรึกษา"
pdfเอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาอังกฤษ)
pdf เอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาไทย)
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปรับปรุงครั้งที่-3-พ.ศ.-2559
pdfบันทึกข้อความ ขออนุญาตสอนชดเชยนักศึกษา
pdfตัวอย่าง แบบฟอร์มบันทึกข้อความ (ดาว์นโหลด)
pdfคู่มือการทำงานผลงานทางวิชาการ
pdfคู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 รายงานการประชุมการอบรม/สัมมนา
[16/03/60]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการท่องเที่ยว ของสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ณ อาคารร้อยปีฝึกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภักนครปฐม
[14/03/60]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการประชุมและนำเสนอผลงานของอาจารย์รัตนากร นามวงษ์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กทม.
[14/03/60]  รายงานการประชุม การอบรม การสัมมนา
     รายงานผลการประชุมของอาจารย์นิพา ผลสงเคราะห์ เรื่อง การพัฒนาห้องมสุดสู่ความเป็นสากลและยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด จังหวัดตาก
[15/02/60]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการสัมมนา ของอาจารย์กนกเนตร วรวงษ์ เรื่อง ELT Pathways of Professional Excellence ณ โรงแรม The Ambassador Hotel กทม.
[09/01/60]  รายงานการประชุม การอบรม การสัมมนา
     รายงานผลการนำเสนอบทความของอาจารย์ธงชัย แซ่เจี่ย เรื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงแสน
[09/01/60]  รายงานการประชุม การอบรม การสัมมนา
     รายงานการประชุมของอาจารย์รัตนากร นามวงษ์ เรื่อง การประชุมวิชาการเครือข่ายราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
[27/12/59]  รายงานการประชุม การอบรม การสัมมนา
     รายงานผลการสัมมนาของอาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา เรื่อง วินัยและวัฒนธรรม การเคารพกฎเกณฑ์ทางสังคม: คนไทยและญี่ปุ่น ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม.
[23/12/59]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการอบรมของอาจารย์รุจา สุขพัฒน์ เรื่องการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติสำหรับผู้นำในประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ณ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
[20/12/59]  รายงานการประชุม การอบรม การสัมมนา
     รายงานผลการสัมมนาของอาจารย์ขอบคุณ สมบุรณ์วงศ์ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คณะมนุษยสาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
[18/12/59]  รายงานผลการ ประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการอบรมของบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 

เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066