ข่าวประชาสัมพันธ์
pdfเว็บไซต์หน่วยวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ https://dept.npru.ac.th/hmresearch/
pdfตั้งค่าระบบเว็บไซต์หน่วยวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ https://dept.npru.ac.th/admin/
pdfวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์
pdfคำแนะนำในการเตรียมและส่งต้นฉบับ
pdfหนังสือนำส่งบทความวิชาการ
pdfคู่มือการทำงานผลงานทางวิชาการ
 

 

 

 

   
 

= วารสารวิชาการและงานวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ =