หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปรับปรุง
1
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 ปี
  หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรปรับปรุง
 
1
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (5ปี)
2
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5ปี)
  หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรับปรุง
 
1
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
3
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
5
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
6
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
7
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
8
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
9
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต
10
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
11
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
12
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
13

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

14

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา

15

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

   
1
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2550
1
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
2
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
3
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
5
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม
6
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
7
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
8
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
9
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (ต่อเนื่อง)
10
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
11
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
12
หลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
13
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
14
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
 
1
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
3
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 
   

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066
img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }