ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ
เฟื่องฟ้าพาวิลเลียน(Fuangfah Pavillion)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถ.มาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์/โทรสาร. 034-261062 หรือ 034-261021 ต่อ 1738