ห้องพัก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องประชุม
 
 
ราชาวดี
 
พุทธชาด
 
รสสุคนธ
 
สุพรรณนิการ์
 
 
ทัศนียภาพบริเวณโรงแรม
 
 
 
 
การบริการ
 
 
     
 
     
 
 
 

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ
เฟื่องฟ้าพาวิลเลียน(Fuangfah Pavillion)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถ.มาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์/โทรสาร. 034-261062 หรือ 034-261021 ต่อ 1738