อาคารอเนกประสงค์ ร้อยปีการฝึกหัดครูไทย

ชนิดของห้องพัก
จำนวนห้อง
จำนวนที่รับได้ต่อห้อง
รวมรับได้(คน)

ราคา/ห้อง บาท)

หมายเหตุ
ห้องปรับอากาศ
20
2 คน/ห้อง
40
400
ห้องน้ำในตัว และมี TV


อาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ

ชนิดของห้องพัก
จำนวนห้อง
จำนวนที่รับได้ต่อห้อง
รวมรับได้(คน)

ราคา/ห้อง บาท)

หมายเหตุ
ห้องปรับอากาศ
11
2 คน/ห้อง
22
300
ห้องน้ำในตัวและไม่มี TV
ห้องปรับอากาศ
1
7 คน/ห้อง
7
840
ห้องน้ำในตัว
ห้องปรับอากาศ
1
7 คน/ห้อง
7
700
ห้องน้ำในตัว
ห้องปรับอากาศ
2
5 คน/ห้อง
10
600
ห้องน้ำในตัว
ห้องปรับอากาศ
1
5 คน/ห้อง
5
500
ไม่มีห้องน้ำ/ใช้ห้องน้ำรวม
ห้องปรับอากาศ
3
2 คน/ห้อง
6
200
ไม่มีห้องน้ำ/ใช้ห้องน้ำรวม
ห้องพัดลม
22
2 คน/ห้อง
44
120
ไม่มีห้องน้ำ/ใช้ห้องน้ำรวม
ห้องพัดลม
1
5 คน/ห้อง
5
300
ไม่มีห้องน้ำ/ใช้ห้องน้ำรวม
ห้องพัดลม
1
6 คน/ห้อง
6
360
ไม่มีห้องน้ำ/ใช้ห้องน้ำรวม


ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ร้อยปีฝึกหัดครูไทย

ชื่อห้องประชุม
จำนวนห้อง
จำนวนที่รับได้(คน)
ราคา/วัน(บาท)
หมายเหตุ
ห้องราชาวดี
1 ห้อง
80-100 คน
2000
ห้องประชุม
ห้องพุทธชาด
1 ห้อง
120 คน
2500
ห้องประชุม
ห้องรสสุคนธ์
1 ห้อง
100 คน
1500
ห้องจัดเลี้ยง
ห้องสุพรรณนิการ์
1 ห้อง
10-20 คน
500
ห้องประชุมเล็ก

 

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ
เฟื่องฟ้าพาวิลเลียน(Fuangfah Pavillion)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถ.มาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์/โทรสาร. 034-261062 หรือ 034-261021 ต่อ 1738