แนวการปฏิบัติในการเบิกจ่ายและแบบฟอร์ม
 
  ความรู้...  
  * การแยกหมวด ค่าใช้สอย ตอบแทน วัสดุ ครุภัณฑ์

* สรุปย่อการเบิกจ่ายไปราชการ

* สรุปรายละเอียดการเบิก ...............dpwnload excel 2007 up

* อัตราค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ

 
  ตัวอย่าง..  
 

* ตัวอย่าง แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

* ตัวอย่าง แบบลงเวลาของอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ชุดที่1

* ตัวอย่าง แบบลงเวลาของอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ชุดที่2

* ตัวอย่าง หนังสือตอบรับการเป็นวิทยากร

 
  แบบฟอร์ม....  
 

* ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร

* การเขียนโครงการ

* บันทึกข้อความ สอนชดเชย

* ผลการตัดสินการประกวดร้องเพลง The ASEAN Way

* แบบสำรวจความต้องการใช้พัสดุ

* ตัวอย่าง การเขียนรายงานไปนิเทศหลายที่  โดยใช้รถยนต์ส่วนตัว ใบรับรองแทนใบเสร็จ  (แบบ บก.111)

* บันทึกข้อความ เรื่องขออนุญาตจัดซื้อ/จ้างโดยวิธีตกลงราคา ว่าด้วยการพัสด พ.ศ.2535 ข้อ 27-19

* บันทึกข้อความ เรื่องขออนุญาตจัดซื้อ/จ้างโดยวิธีตกลงราคา ว่าด้วยการพัสด พ.ศ.2535 ข้อ 71 (4)

* แบบขออนุญาตผู้ปกครองพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา

 
   
     
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066
///เปลี่ยนสีดำ img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }