ผลการประเมินคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 -30 กันยายน 2553) Download PDF

  • ประจำปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 -30 กันยายน 2554) Download PDF

  • ประจำปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 -30 กันยายน 2555) Download PDF

  • ประจำปีงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555 -30 กันยายน 2556) Download PDF

  • ประจำปีงบประมาณ 2557 (1 ตุลาคม 2556 -30 กันยายน 2557) Download PDF


 

  

 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066
///เปลี่ยนสีดำ img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }