Online ขณะนี้ 4 คน
[ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 29/09/48 ]

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ใหม่


รับบทความทางวิชาการและงานวิจัย วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ติดต่อคุณอ้อมนภา

pdf วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์
pdf การวิจัย เรื่อง "ทัศนคติและการมีส่วนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"
pdfแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ/งานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
pdfตัวอย่างกระดาษทำการบริหารความเสี่ยง
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2557-2561 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2557 )
pdfแบบฟอร์ม การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
pdfแบบฟอร์มการรายงานผลดำเนินงานระดับหลักสูตร
pdfระบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
pdfเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใหม่
pdfเอกสารการเผยแพร่ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "อาจารย์ที่ปรึกษา"
pdfเอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาอังกฤษ)
pdf เอกสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มสีเขียวภาษาไทย)
pdfแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปรับปรุงครั้งที่-3-พ.ศ.-2559
pdfบันทึกข้อความ ขออนุญาตสอนชดเชยนักศึกษา
pdfตัวอย่าง แบบฟอร์มบันทึกข้อความ (ดาว์นโหลด)
pdfคู่มือการทำงานผลงานทางวิชาการ
pdfคู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
pdfตัวอย่าง หนังสือรับรองรับรองผลการศึกษาของนักศึกษาที่ใช้ในการสมัครงาน ด้านบุคลากรครู
 ข่าวประชาสัมพันธ์
[26/04/60]  ตารางสอบปลายภาค (นักศึกษาภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข่าวและภาพกิจกรรม
[28/04/60]  HAPPINESS THE MUSICAL  
[27/04/60]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขอรับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  
[21/04/60]  นักศึกษาหมู่เรียน 56/7 สาขาวิชาสังคมศึกษา จัดสัมมนาสังคมศึกษา “ห้องเรียนชุมชน ต้นแบบการเรียนรู้ สู่การร่วมกันพัฒนาชุมชน”
[20/04/60]  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และสาขาวิชาศิลปกรรม ร่วมกับสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
     จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม : กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับสามเณร วันที่ 11-12, 15-16 เมษายน 2560
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 รายงานการประชุมการอบรม/สัมมนา
[26/04/60]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานการอบรมของนางสาวสุภาภรณ์ มลคล้ำ และนางสุดารัตน์ เลศงาม เรื่อง ยินดีต้อนรับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ณ ห้องประชุมบงกชรัตน์ A โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม.
[25/04/60]  รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
     รายงานผลการสัมมนา ของอาจารย์ธนวรรษ ดอกจันทร์ เรื่อง ระเบิดเวลาลูกใหม่ หรือบันไดสู่ความยั่งยืน ณ ห้องประชุม ดร.สิงห์โต จ่างตระกูล อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 

เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066