งานโสตทัศนูปกรณ์

ภาระงานหลักของงานโสตทัศนูปกรณ์   

ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 

ขั้นตอนการให้บริการงานโสตทัศนูปกรณ์ (Flowchart)

1. ขั้นตอนการบริการโสตทัศนูปกรณ์ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

2. ขั้นตอนการซ่อมบำรุง และการส่งคืนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

คู่มือ  และข้อมูลงานโสตทัศนูปกรณ์
แบบฟอร์มต่าง ๆ ของงานโสตทัศนูปกรณ์