งานพัสดุ ..(คุณสุดารัตน์)  เบอร์สำนักงาน  034-261066  เบอร์ภายใน 3335

ภาระงานหลักของงานพัสดุ
  • จัดซื้อครุภัณฑ์
  • เบิก-จ่าย วัสดุสำนักงาน
  • ยืม-คืน วัสดุครุภัณฑ์
  • ประสานงานแจ้งซ่อม
  • ส่งตรวจหนังสือ เอกสารประกอบการสอน
ระเบียบ / ข้อบังคับ / ประกาศที่เกี่ยวข้อง
คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ / คำสั่งมหาวิทยาลัยราชถัฏนครปฐม
Flowchart
คู่มือ
ระบบบริหารการจัดการวัสดุสิ้นเปลือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ไฟล์รายงานครุภัณฑ์ ประจำปี 2562 - วัสดุคงเหลือ ประจำปี 2562
ไฟล์รายงานครุภัณฑ์ ประจำปี 2553 -2562
ไฟล์รายงานครุภัณฑ์ ประจำปี 2540 -2562
ไฟล์บัญชีวัสดุ ประจำปี 2565 

1. บัญชีวัสดุ 2565-ดนตรีศึกษา    
2. บัญชีวัสดุ 2565-นิติศาสตร์   
3. บัญชีวัสดุ 2565-ภาษาอังกฤษ  
4. บัญชีวัสดุ 2565-รัฐประศาสนศาสตร์  
5. บัญชีวัสดุ 2565-บรรณารักษ์  
6. บัญชีวัสดุ 2565-ท่องเที่ยว  
7. บัญชีวัสดุ 2565-ไทยอาชีพ   
8. บัญชีวัสดุ 2565-ภาษาจีน   
9. บัญชีวัสดุ 2565-ออกแบบดิจิทัลอาร์ต   
10. บัญชีวัสดุ 2565-นิเทศศิลป์   
11. บัญชีวัสดุ 2565-นาฏศิลป์   
12. บัญชีวัสดุ 2565-การพัฒนาชุมชน   
13. บัญชีวัสดุ 2565-ศิลปศึกษา   
14. บัญชีวัสดุ 2565-สังคมศึกษา   
15. บัญชีวัสดุ 2565-ภาษาไทย   

------------------------------------------

ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564  

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ 1970/2564   เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจำ ปี 2564  

ข่าวสารเกี่ยวกับงานพัสดุคณะ