งานบุคคล…(คุณจิราภรณ์  ชัยมงคล)  เบอร์สำนักงาน  034-261066  เบอร์ภายใน 3334

ภาระงานหลัก
  • ประเมินผลงานการปรับเงินเดือน
  • การต่อสัญญาณจ้าง
  • การลงเวลาปฏิบัติงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฏหมาย

ขั้นตอนการทำงาน Flowchart
คู่มือ
แบบฟอร์ม