เบอร์สำนักงาน  034-261066  เบอร์ภายใน 3335

  • นางสาวอ้อมนภา จำปาอ่อน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภาระงานหลัก
  • ระบบการลา  ไปราชการ
  • ประเมินภาระงาน
  • การต่อสัญญาจ้าง
ระเบียบ / ข้อบังคับ / ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 

FlowChart
  •  
  •  
คู่มือ

      คู่มือการประเมินผลการสารบัญปฏิบัติราชการของบุคคลากรสายวิชาการ คณะมนูษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แบบฟอร์มต่าง ๆ

ข้อตกลง/แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ  ป 01 ...NEW!  >>>    Excel     PDF
ตารางคำนวณค่าภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ New!  EXCEl  PDF
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินภาระงาน คลิก  New!....