เบอร์สำนักงาน  034-261066  เบอร์ภายใน 3335

  • นางสาวอ้อมนภา จำปาอ่อน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภาระงานหลัก
  • . งานประเมินผลปฏิบัติราชการ งานต่อสัญญาจ้าง งานลงนามปฏิบัติราชการ งานขอไปราชการ. งานลาราชการ 
     งานฐานข้อมูลบุคลากร งานสวัสดิการ งานรับสมัคร สรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง  งานลาศึกษาต่อ  งานแผนบุคคล งานประเมินทดลองงาน
ระเบียบ / ข้อบังคับ / ประกาศที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคล

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ระเบียบมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์การต่อสัญญา สายสนับสนุน

 

FlowChart
  • ขั้นตอนการลาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  PDF WORD
คู่มือ

      คู่มือการประเมินผลการสารบัญปฏิบัติราชการของบุคคลากรสายวิชาการ คณะมนูษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แบบฟอร์มต่าง ๆ

ข้อตกลง/แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ  ป 01 ...NEW!  >>>    Excel     PDF
ตารางคำนวณค่าภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ New!  EXCEl  PDF
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินภาระงาน คลิก  New!....