ปฏิทินการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ภาคปกติ  (จันทร์-ศุกร์)
 
  29-1-2565   : ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ทุกชั้นปี ภาคเรียนที่ 1/2565 ,2/2565 ,3/2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
ภาคพิเศษ  กศ.พป. (วันอาทิตย์)
 
  28-01-2565 : ปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.พป. ภาคเรียนที่ 1/2565, 2/2565 ,3/2565
  28-03-2562 : ปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.พป. ภาคเรียนที่ 1/2562, 2/2562 ,3/2562
  23-03-2561 : ปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.พป. ภาคเรียนที่ 1/2561, 2/2561 ,3/2561
  24-10-2560 : ปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.พป. ภาคเรียนที่ 1/2560, 2/2560 ,3/2560
  24-10-2560 : ปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.พป. ภาคเรียนที่ 1/2559, 2/2559, 3/2559
  24-10-2560 : ปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.พป ภาคเรียนที่ 1/2558, 2/2558 , 3/2558
  24-10-2560 : ปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.พป ภาคเรียนที่ 2/2557, 3/2557