ตารางสอบกลางภาค
   19-9-2565  :  ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 ภาคปกติ
   13-01-2563 : ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคปกติ
   11-08-2562 : ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 ภาคปกติ
   14-02-2562 : ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 ภาคปกติ
   18-09-2561 : ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 ภาคปกติ
   19-02-2561 : ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 ภาคปกติ
   24-10-2560 : ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 ภาคปกติ
   24-10-2560 : ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2559 ภาคปกติ
   
   

 

 

  ตารางสอบปลายภาค
   17-11-2565 : ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษาภาคปกติ
  20-09-2562 : ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 นักศึกษาภาคปกติ
   17-06-2562 : ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 3/2561 นักศึกษาภาคปกติ (ภาคฤดูร้อน)
   01-04-2562 : ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 นักศึกษาภาคปกติ
   31-10-2561 : ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 นักศึกษาภาคปกติ (เพิ่มเติมคณะครุศาสตร์)
   29-10-2561 : ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 นักศึกษาภาคปกติ
   01-07-2561 : ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 3/2560 นักศึกษาปกติ
   09-04-2561 : ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 นักศึกษาภาคปกติ
   01-11-2560 : ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 นักศึกษาภาคปกติ
   24-10-2560 : ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 3/2559 นักศึกษาภาคปกติ
   24-10-2560 : ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2559 นักศึกษาภาคปกติ
   24-10-2560 : ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2559 นักศึกษาภาคปกติ
   
  ตารางแจ้งสอบซ้อน
  รายชื่อนักศึกษาภาคปกติ แจ้งสอบซ้อน ภาคเรียนที่  1/2565