1.โครงการปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

2.บัณฑิตนักปฏิบัติ student start-up

3.โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา

4.ฝึกทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ในการออกแบบ ครั้งที่ 12

5.ศึกษาดูงานแหล่งประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

6.กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

7.สัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างคนต้นแบบ และความร่วมมือทางการเรียนการสอนด้านการทำงานออกแบบนิเทศศิลป์

8.นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 25

9.อบรมและฝึกปฏิบัติการทักษะทางด้านศิลปกรรมและการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์

10.ฝึกทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

11.Design After Class 2020

12.Creative Design Sketch 2020

13.ฝึกปฏิบัติการทางทัศนศิลป์