เข้าสู่ระบบ Facebook | Facebook

งานวิจัย 

รายงานวิจัย เรื่อง ทัศนคติและการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร

เอกสารดาวน์โหลดงานวิจัยและบทความทางวิชาการ

(1-5-2558)   คู่มือการทำผลงานทางวิชาการ

 

กิจกรรมฝ่ายงานวิจัยและบทความทางวิชาการ

[31/05/58]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำผลงานทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

ฐานข้อมูลสำหรับค้นหาข้อมูล

แบบฟอร์มวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

​​​:: วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ::

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564 ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565 ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2565
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2566 ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2566