เข้าสู่ระบบ Facebook | Facebook

เอกสารดาว์โหลดงานวิจัยและบทความทางวิชาการ

(1-5-2558)   คู่มือการทำผลงานทางวิชาการ

 

กิจกรรมฝ่ายงานวิจัยและบทความทางวิชาการ

[31/05/58]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำผลงานทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

ฐานข้อมูลสำหรับค้นหาข้อมูล

แบบฟอร์มวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

​​​วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2562

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2563