ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ    อัตเนตร์
ประธานสาขาวิชา ภาษาไทย (ค.บ.)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปทิตตา  พูพะเนียด
ประธานสาขาวิชา ภาษาไทยเพื่ออาชีพ


อาจารย์ ดร.ณัฐกฤตา  บุญบงกชรัตน์
ประธานสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ


อาจารย์ ดร.สาวิตรี  ตนสาลี
ประธานสาขาวิชา ภาษาจีน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญชนา สุตมาตร
ประธานสาขาวิชา ดนตรีศึกษา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว
ประธานสาขาวิชา ออกแบบนิเทศศิลป์


อาจารย์ ธีร์ คำหอม
ประธานสาขาวิชา ออกแบบดิจิทัลอาร์ต


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์    พูลสวัสดิ์
ประธานสาขาวิชา สังคมศึกษา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชชา  บัวแย้ม
ประธานสาขาวิชา การพัฒนาชุมชน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นุชรี  บุญศรีงาม 
ประธานสาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์


อาจารย์พงษ์บวร ประสูตร์แสงจันทร์
ประธานสาขาวิชา นิติศาสตร์


อาจารย์นิลุบล คงเปรม
ประธานสาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม


อาจารย์ ดร.มนูญ จันทร์สมบูรณ์
ประธานสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ ดร.พิบูลย์ มังกร
ประธานสาขาวิชา ศิลปศึกษา

อาจารย์กรวิภา   เลาศรีรัตนชัย
ประธานสาขาวิชา
นาฎศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัณหกฤษณ์  บุญช่วย
ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา