กรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจารย์ ดร.นิพล   เชื้อเมืองพาน
คณบดีอาจารย์ ดร.ประพนธ์ เล็กสุมา
รองคณบดี ฝ่ายบริหารอาจารย์ ดร.ปรารถนา  แซ่อึ๊ง
รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรศักดิ์  ลีละพัฒนา
รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรภณ  สุนทร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา


 


ผศ.ดร.ชวนพิศ    อัตเนตร์
ประธานสาขาวิชา ภาษาไทย (ค.บ.)


อาจารย์ปทิตตา  พูพะเนียด
ประธานสาขาวิชา ภาษาไทยเพื่ออาชีพ


ดร.ณัฐกฤตา     บุญบงกชรัตน์
ประธานสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ


อาจารย์ ดร.สาวิตรี  ตนสาลี
ประธานสาขาวิชา ภาษาจีน


ผศ. อัญชนา สุตมาตร
ประธานสาขาวิชา ดนตรีศึกษา


ผศ.ดร.ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว
ประธานสาขาวิชา ออกแบบนิเทศศิลป์


อาจารย์ ธีร์ คำหอม
ประธานสาขาวิชา ออกแบบดิจิทัลอาร์ต


ผศ. ดร.วรากรณ์   พูลสวัสดิ์
ประธานสาขาวิชา สังคมศึกษา


ผศ. ดร.พิชชา บัวแย้ม
ประธานสาขาวิชา การพัฒนาชุมชน


ผศ.นุชรี บุญศรีงาม
ประธานสาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์


อาจารย์พงษ์บวร ประสูตร์แสงจันทร์
ประธานสาขาวิชา นิติศาสตร์


อาจารย์นิลุบล คงเปรม
ประธานสาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม


อาจารย์ ดร.มนูญ จันทร์สมบูรณ์
ประธานสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์


อาจารย์ ดร.พิบูลย์ มังกร
ประธานสาขาวิชา ศิลปศึกษา