คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 อาจารย์ ดร.นิพล   เชื้อเมืองพาน
คณบดี

 


ผศ.จิตรภณ  สุนทร
รองคณบดี ฝ่ายบริหาร


ผศ.ดร.ปรารถนา  แซ่อึ๊ง
รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ


ผศ.ธีรศักดิ์  ลีละพัฒนา
รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา


อาจารย์ ดร.สิริพร  เขตเจนการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา


อาจารย์ ดร.กิตติทัช  เขียวฉอ้อน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

 อาจารย์พัชรมน  โตสุรัตน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ

 

  
ผศ.
วิริยา  วิริยารัมภะ
ประธานสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)

 
อาจารย์ธงชัย  แซ่เจี่ย
ประธานสาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ


ผศ.อินทร์ธีรา  ปัชชา
ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ


อาจารย์วิภาวี  วันละ
ประธานสาขาวิชาภาษาจีน


ผศ.อัญชนา สุตมาตร
ประธานสาขาวิชาดนตรีศึกษา


อาจารย์ศิริญญา  อารยะจารุ
ประธานสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์


อาจารย์ธีร์  คำหอม
ประธานสาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต


อาจารย์จารุวรรณ  นครจารุพงศ์
ประธานสาขาวิชาศิลปศึกษา


ผศ.ดร.ฉัตรสนันกร  บุญมา
ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา

 

 
ผศ.นิพา   ผลสงเคราะห์
ประธานสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และ
สารสนเทศศาสตร์


รศ.ดร.ปิยพร  ตันณีกุล 
ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์

 


อาจารย์อารีรัตน์  ฟักเย็น
ประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม


อาจารย์บรรพต  กิติสุนทร
ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์


อาจารย์ ดร.สุธิดา   สองสีดา
ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน


อาจารย์กรวิภา   เลาศรีรัตนชัย
ประธานสาขาวิชานาฎศิลป์

ผศ.ดร.สัณหกฤษณ์  บุญช่วย
ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา