กรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจารย์ ดร.นิพล   เชื้อเมืองพาน
คณบดี

 

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรภณ  สุนทร
รองคณบดี ฝ่ายบริหาร


อาจารย์ ดร.ปรารถนา  แซ่อึ๊ง
รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรศักดิ์  ลีละพัฒนารองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา


ดร.สิริพร  เขตเจนการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา


ดร.กิตติทัช  เขียวฉอ้อน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์อาจารย์พัชรมน  โตสุรัตน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ


ผศ.ดร.ชวนพิศ    อัตเนตร์
ประธานสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)


อาจารย์ปทิตตา  พูพะเนียด
ประธานสาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ


ดร.ณัฐกฤตา     บุญบงกชรัตน์
ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ


อาจารย์ ดร.สาวิตรี  ตนสาลี
ประธานสาขาวิชาภาษาจีน


ผศ. อัญชนา สุตมาตร
ประธานสาขาวิชาดนตรีศึกษา

ผศ.ดร.ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว
ประธานสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์


อาจารย์ ธีร์ คำหอม
ประธานสาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต


ผศ. ดร.วรากรณ์   พูลสวัสดิ์
ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา


ผศ. ดร.พิชชา บัวแย้ม
ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน


ผศ.นุชรี บุญศรีงาม
ประธานสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์


อาจารย์พงษ์บวร ประสูตร์แสงจันทร์
ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์


อาจารย์นิลุบล คงเปรม
ประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม


อาจารย์ ดร.มนูญ จันทร์สมบูรณ์
ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์


อาจารย์ ดร.พิบูลย์ มังกร
ประธานสาขาวิชาศิลปศึกษา


อาจารย์กรวิภา   เลาศรีรัตนชัย
ประธานสาขาวิชา
นาฎศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัณหกฤษณ์  บุญช่วย
ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา