ประเด็นยุทธศาสตร์

                 1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ

                 2. บูรณาการศาสตร์เพื่อการวิจัย บริการวิชาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม

                 3. ยกระดับคุณภาพชีวิตและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

                 4. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรแห่งความสุข

แผนยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ. 2557 – 2561 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557)

>>> แผนยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2557 – 2561 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557)

พ.ศ. 2562 – 2566

>>> แผนยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2562 – 2566 (25-1-2562)