บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำนักงานคณบดีคณะ

รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางสาวสุภาภรณ์ มลคล้ำ

   

   

นางสาวสุภาภรณ์ มลคล้ำ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

(การเงินและการบัญชี)
การศึกษา 
ปริญญาตรี  : ศศ.บ. การจัดการทั่วไป (บัญชี)

   
               
        นางสุดารัตน์ เลศงาม
พนักงานมหาวิทยาลัย 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานพัสดุ)

การศึกษา 
ปริญญาตรี  : 
วท.บ.(ชีววิทยาประยุกต์)
ปริญญาโท : ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)
   
               
        นางสาวสุธาทิพ รุ้งทองนิรันดร์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
(งานธุรการ)

การศึกษา 
ปริญญาตรี  : ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชน)
   
               
        นางสาวอ้อมนภา จำปาอ่อน
พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานบุคคล)
การศึกษา 
ปริญญาตรี  : ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
   
               
   

   

ว่าที่ ร.ต.ชัชชัย หอมฟุ้ง

พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานประกันคุณภาพ)

การศึกษา 
ปริญญาตรี  :  บริหารธุรกิจบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

   
               
        นางสาวสุวิมล พรสุดาชัย
ลูกจ้างชั่วคราว
ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา
ปริญญาตรี : ศศ.บ (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
   
               
        นางสาวจิตสุภา รุ่งเรือง
ลูกจ้างชั่วคราว
ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา
ปริญญาตรี : ศศ.บ (การท่องเที่ยวและการโรงเเรม)
   
==================================================================    
       

นางฐิติมา พิพิธทพงษ์
หัวหน้างานวิชาการ วิจัยและพัฒนานักศึกษา

พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง 
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
(งานวิชาการ-วิจัย โครงการ)

การศึกษา 
ปริญญาตรี  :  วท.บ.(สุขศึกษา)
ปริญญาตรี  :  วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์)

   
               
   

   

 

นางสาวกนกวรรณ แอ่นศรี
พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา(งานวิชาการ)
การศึกษา 
ปริญญาตรี  : 
บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การตลาด)
ปริญญาโท : บธ.ม. บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)

   
               
        นางสาวสารินี วัฒนแสนชัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
การศึกษา 
ปริญญาตรี  : ศศ.บ.(บริหารธุรกิจ)
   
               
        นางสาว จิราภรณ์  ชัยมงคล
พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง 
นักวิชาการศึกษา(งานวิจัยและบทความ)
การศึกษา 
ปริญญาตรี  :  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
กำลังศึกษาต่อปริญญาโท
   
               
   

    นายธัญวสุ ไพบูลย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
การศึกษา 
ปริญญาตรี  : วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
 
   
               
    บุคลากรประจำอาคาร        
   

    นางสาวน้ำอ้อย  สังข์เสือโพธิ์
นักการประจำอาคาร มนุษยศาสตร์ ฯ
ชั้น 1-4
   
   

    นางสาวธนิฐดา ทรัพย์เมือง
นักการประจำอาคารทวารวดี
ชั้น 2,4
   
   

    นางจันจิรา สนสินไชย
นักการประจำอาคารทวารวดี
ชั้น 1,3
   
   

 

รอการปรับปรุง

 

 

   

 

นางลำไย   ชาวหนองแซง
นักการประจำอาคารร้อยปีฝึกหัดครูไทย
ชั้น 1-4