อาจารย์ ดร.นิพล   เชื้อเมืองพาน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 
 
   
 

อาจารย์ ดร.ประพนธ์  เล็กสุมา
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ด้านบริหารและแผนงาน

 

 

 
         
   

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา  แซ่อึ๊ง
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ด้านวิชาการและวิจัย

 

 
         
   

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรศักดิ์  ลีละพัฒนา
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ด้านกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ

 

 
         
 
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรภณ  สุนทร

ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา