คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้กำหนดปรัชญา พันธกิจ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ไว้ดังต่อไปนี้

ปรัชญา             : “สร้างองค์ความรู้สหวิทยาการ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

วิสัยทัศน์           : “สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สังคมท้องถิ่น ชาติ และ

                         นานาชาติ”

ค่านิยมหลัก : 

เอกลักษณ์         : “บูรณาการศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น”

อัตลักษณ์          : “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา ”  

พันธกิจ              : 1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและขยายโอกาสทางการศึกษา

                            2. ผลิตบัณฑิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู

                            3. บูรณาการศาสตร์เพื่อการวิจัย บริการวิชาการ และสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม

                            4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล

                            5. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 

------------------------------------------------------------------------------------------

ประเด็นยุทธศาสตร์

                            1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญตามความ
ต้องการของประเทศ

               2. ยกระดับคุณภาพการศึกษา และผลิตบัณฑิตครู ให้เป็นที่ยอมรับในภูมิภาค

               3. วิจัย สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีคุณค่า             

               4. องค์กรแห่งความสุข มีเสถียรภาพบริหารจัดการด้วยธรรมภิบาล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่ Smart faculty

               5. ส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรม

เป้าประสงค์

                            1. บัณฑิตมีทักษะ สมรรถนะ และความคิดสร้างสรรค์ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งระดับชาติและนานาชาติ

                            2. บัณฑิตครูเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค และสถานศึกษาได้รับการยกระดับ

                            3. ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ ตอบสนองความต้องการและยกระดับท้องถิ่นและสังคมสู่ Smart Community

                            4. เป็นองค์ Smart Faculty

                            5. เกิดการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและเกิดมูลค่าเพิ่ม