คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้กำหนดปรัชญา พันธกิจ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ไว้ดังต่อไปนี้

ปรัชญา        “สร้างองค์ความรู้คู่ปัญญา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

วิสัยทัศน์       “สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สากล”  

พันธกิจ       1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและขยายโอกาสทางการศึกษา

                   2. ผลิตบัณฑิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู

                   3. พัฒนาสังคม และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

                   4. วิจัยเพื่อบูรณาการศาสตร์ และสืบสานโครงการพระราชดำริ

                   5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล

                   6. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์

                 เอกลักษณ์  :  “บูรณาการศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น”

                 อัตลักษณ์   : “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา สืบสานวัฒนธรรม”