สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)

             
ชื่อ - นามสกุล
คุณวุฒิ / สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ผศ. ดร.ชวนพิศ  อัตเนตร์ ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท :ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี :ค.บ. (ภาษาไทย)
สถาบันราชภัฏนครปฐม
ประธานสาขาวิชา      

อาจารย์เนตรนภา  วรวงษ์ ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : อ.ม. (ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี ศษ.บ.
(ภาษาไทย) (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยศิลปาก
อาจารย์จิรศุภา ปล่องทอง

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท :ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี : ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์ )
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
ศศ.บ.(ไทยคดีศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

ผศ.ศิวพร      โกศิยะกุล ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท :ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี :
ค.บ. ภาษาไทย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
สถาบันราชภัฏนครปฐม
 
 ผศ.วิริยา วิริยารัมภะ ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท :ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : กศ.บ. ภาษาไทย
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อาจารย์ ดร.เตือนใจ คดดี

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาโท :ศษ.ม.(การสอนภาษาไทย) M.F.E.(Teaching Thai Language) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ศษ.บ.ภาษาไทย (เกียรตินิยมอันดับ 2)มหาวิทยาลัยศิลปากร