สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ

 

             
ชื่อ - นามสกุล
คุณวุฒิ / สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ผศ.ปทิตตา  พูพะเนียด ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท :อ.ม. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี :ศษ.บ.
การสอนภาษาไทย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผศ.วรรษมน เพียรเสมอ ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี : ศษ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผศ.กุลยา   สกุลนคร ประวัติการศึกษา
กำลังศึกษาต่อ ปริญญาเอก
ปริญญาโท : ศศ.ม. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี : ค.บ. (ภาษาไทย)
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

 
 
อาจารย์นงนุช ยังรอด ประวัติการศึกษา
กำลังศึกษาต่อ ปริญญาเอก
ปริญญาโท : ศศ.ม. (วรรณคดี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี :ค.บ. (ภาษาไทย)
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
อาจารย์จินตนา เหลือล้น ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : กศ.ม.(ภาษาไทย) M.Ed.(thai)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ธงชัย แซ่เจี่ย ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศศ.ม.(ภาษาไทย) M.A.(thai)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ขอบคุณ สมบุรณ์วงศ์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : อ.ม.(วรรณคดีเปรียบเทียบ )
M.A.(Comperative Literature)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปริญญาตรี : อ.บ.(ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร