สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 
                           ชื่อ - นามสกุล
คุณวุฒิ / สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ดร.ณัฐกฤตา  บุญบงกชรัตน์

ปริญญาเอก : ปร.ด.(หลักสูตรและการสอนศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท : ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ ในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

อาจารย์ ดร.กนกวรรณ สุทธิพร ปริญญาเอก : ปร.ด. (สหวิทยาการ)
Ph.D.(Integrated Science)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปริญญาโท : ศศ.ม. ( ญี่ปุ่นศึกษา )
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี : อ.บ. (ภูมิศาสตร์ (วิชาโทภาษาญี่ปุ่น ))
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผศ.ดร.กันต์ดนัย  วรจิตติพล ปริญญาเอก : Ph.D. (Composition and TESOL),Indiana University of Pennsylvania, USA
ปริญญาโท : ศษ.ม.
(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ )มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ศษ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ )
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์นภวรรณ          โชติกะมงคล
ปริญญาโท : ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยครูเพชรบุรี
 
ผศ.ลลนา      ปฐมชัยวัฒน์

ปริญญาโท : ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
ผศ.อินทร์ธีรา      ปัชชา ปริญญาโท : ศษ.ม.
(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)

มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ )
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
 
อาจารย์วลีรัตน์ เล้าอรุณ กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก
ปริญญาโท : M.Ed. TESOL  University of New England
ปริญญาตรี : ค.บ.( ภาษาอังกฤษ)
สถาบันราชภัฏนครปฐม
 
อาจารย์ ดร.กนกเนตร วรวงษ์
ปริญญาเอก : Ph.D. English as an International Language (EIL) Kasetsart University
ปริญญาโท : ศษ.ม.
(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ )
สถาบันราชภัฏนครปฐม
 
ผศ.อินทิรา กุลวิเชียร ปริญญาโท : ศศ.ม.
(ภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าธนบุรี
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 

อาจารย์ไพศาล เพ็งสวย ปริญญาโท : ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ (English for Professional Development)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
อาจารย์ ดร.ศศิธิดา    สาหร่ายวัง

ปริญญาเอก : ปรด. (หลักสูตรและการสอนกลุ่มการสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท : ศศ.ม.( ภาษาอังกฤษ ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

 
อาจารย์จันทรา พรมปาน

ปริญญาโท : ศศ.ม. ( ภาษาอังกฤษ )
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

อาจารย์นุพงษ์ ภูศรี  

ปริญญาโท : ศศ.ม. ( ภาษาอังกฤษ )
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

อาจารย์กุสุมา พิทักษ์วงศ์

ปริญญาโท : ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี : ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร


 

 

อาจารย์ ดร.ปราณี สีนาค ปริญญาเอก : ปร.ด.(ภาษาอังกฤษศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท : ศศ.ม.( ภาษาศาสตร์ประยุกต์ )
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยครูนครปฐม
อาจารย์ ดร.นารีมา แสงวิมาน

ปริญญาเอก : อ.ด. ( วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท : อ.ม.( วรรณคดีเปรียบเทียบ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช

  อาจารย์รุจา สุขพัฒน์ ปริญญาโท : ศศ.ม. ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา (การแปล) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ดวงจิตร สุขภาพสุข ปริญญาโท : ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยมหดิล
ปริญญาตรี : ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์เนตรนภา สวยสี ปริญญาโท : ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผศ.อรนุช  เอกพงษ์เผ่า

ปริญญาโท : ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรปริญญาตรี : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ)เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสยาม

อาจารย์เบญจวรรณ  เปล่งขำ ปริญญาโท : ศศ.ม.(ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต)
M.A.(MASTER OF ART)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี : ศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
AJ. Arlene De Castro Bobadilla B.E.Ed. Cum Laude (Concentrated in Mathematics),
University of Manila, The Philippines