สาขาวิชาภาษาจีน

     

อาจารย์ ดร.สาวิตรี  

ตนสาลี

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : Ph.D. Program in Curriculum and Pedagogy, Beijing Normal University, China
ปริญญาโท : ศศ.ม.
(วรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ปริญญาตรี : อ.บ.(ภาษาจีน) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
   
อาจารย์อัมพร วรานนท์วนิช ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศษ.ม. การสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนต่างชาติ มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี
(Chinese International Education) Guangxi University for Nationalities,China.
ปริญญาตรี : B.A. (Chinese Language) HuaqiaoUniversity,China.
     
อาจารย์วิภาวี วันละ ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : (Chinese International Education) Yunnan Normal University,China. 

ปริญญาตรี : ศ.บ.(ภาษาจีน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
     
 

 อาจารย์นัฎฤดี

ปั้นกิจวานิชเจริญ ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : Master of Arts   ( M.A.)   Master of Teaching Chinese to Speakers of Other languages  Guangxi University  People's Republic of China (2555)
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ภาษาจีน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย
   
อาจารย์จักรกฤช แนมสมบัติ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศศ.ม.
(การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยเทียนจินนอร์มอล
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ภาษาจีน)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

     
อาจารย์ ดร. กันย์สินี   จตุพรพิมล

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : ศศ.ด. (ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์)  มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง
ปริญญาโท : ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) , ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง