สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

 
ชื่อ - นามสกุล
คุณวุฒิ / สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ผศ.นุชรี บุญศรีงาม ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศศ.ม.
(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี : ศศ.บ.
(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ )
สถาบันราชภัฏนครปฐม

อาจารย์ไพโรจน์ แก้วเขียว

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี :
กศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 
ผศ.วลัยลักษณ์   อมรสิริพงศ์ ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : อ.ม.
(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : อ.บ. (ภาษาอังกฤษ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ผศ.นิพา      ผลสงเคราะห์ ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศศ.ม.
(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี : ศศ.บ.
(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ )
สถาบันราชภัฏนครปฐม
 
 อาจารย์ธารา    จันทร์อนุ ประวัติการศึกษา
กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก
ปริญญาโท : ศศ.ม.
(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี : ศศ.บ.
(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ))
สถาบันราชภัฏนครปฐม