:: สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ::

                    

       
   

 

ปริญญาโท : ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) หาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี : ศศ.บ.(อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

  ผศ.อารีรัตน์  ฟักเย็น
  ประธานสาขาวิชา  
 
  ปริญญาเอก : Ph.D. Tourism (Ecotourism) Sheffied Hallam University
ปริญญาโท : วท.ม.( เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี :ศศ.บ.( อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) (เกียรตินิยมอันดับ 2)
วิทยาลัยครูเชียงราย

 
อาจารย์ ดร.นิพล  เชื้อเมืองพาน  
 
 
ปริญญาเอก : ปร.ด. (การจัดการ: การจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท : บธ.ม.(การประกอบการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : วศ.บ. (วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
ผศ.ดร.ประพนธ์   เล็กสุมา  
 
 

 

ปริญญาโท : วท.ม.(การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยว
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี 
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศสและวรรณคดีฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


 
ผศ.พิมพ์ชนก    มูลมิตร    
 
 

 

ปริญญาเอก : ปรด.(การจัดการการท่องเที่ยว  และโรงแรม) มหาวิทยาลัยพะเยา
ปริญญาโท : บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปริญญาตรี :ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) สถาบันราชภัฏนครปฐม


 
อาจารย์ ดร.วงศ์ระวิทย์  น้อมนำทรัพย์  
 

 

 

ปริญญาเอก : ปร.ด. (การจัดการ: การจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท : ศษ.ม.(พัฒนาศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : บธ.ธ (การจัดการการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 
อาจารย์ ดร.มัชฌิมา  อุดมศิลป์  
 
 

 

ปริญญาเอก : ปร.ด. (การจัดการ)  มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท : ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง


 
อาจารย์ ดร.กิตติทัช  เขียวฉอ้อน  
 
 

 

ปริญญาเอก : ปร.ด. (การจัดการท่องเที่ยว) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาโท : ศศ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ) มหาวิทยาลัยรังสิต
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


 
อาจารย์ ดร.สิริพร  เขตเจนการ  
 
 

 

ปริญญาโท : ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและ
การท่องเที่ยวนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 


 

อาจารย์นิลุบล   คงเปรม  
 
 

 

ปริญญาโท :บธ.ม. (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยสยาม
ปริญญาตรี :ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
สถาบันราชภัฏนครปฐม


 

อาจารย์ถิรนันท์  ประทุม  
 

 

 

ปริญญาโท : กจ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวและ
บริการแบบบูรณาการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี : ศศ.บ (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร


 

อาจารย์ภุชงค์กร  จินดาพล  
 

   

 

เว็บไซต์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  ::   http://pgm.npru.ac.th/th/