:: สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ::

                    

  ชื่อ - นามสกุล   คุณวุฒิ / สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
อาจารย์นิลุบล คงเปรม ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและ
การท่องเที่ยวนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : Ph.D. Tourism (Ecotourism)
Sheffied Hallam University
ปริญญาโท : วท.ม.( เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี :ศศ.บ.( อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
วิทยาลัยครูเชียงราย
       
ผศ. ดร.ประพนธ์ เล็กสุมา ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : ปร.ด. (การจัดการ: การจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท : บธ.ม.(การประกอบการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : วศ.บ. (วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ ดร.วงศ์ระวิทย์  น้อมนำทรัพย์ ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : ปรด.(การจัดการการท่องเที่ยว  และโรงแรม)
ปริญญาโท : บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปริญญาตรี :ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
สถาบันราชภัฏนครปฐม

อาจารย์ ดร.มัชฌิมา อุดมศิลป์ ปริญญาเอก : ปร.ด. (การจัดการ: การจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท : ศษ.ม.(พัฒนาศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : บธ.ธ (การจัดการการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผศ. พิมพ์ชนก   มูลมิตร

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : วท.ม.(การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยว
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี : 
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศสและวรรณคดีฝรั่งเศส)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 
ดร.กิตติทัช  เขียวฉอ้อน ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : ปร.ด. (การจัดการ)  มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท : ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี: ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ดร.สิริพร เขตเจนการ ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : ปร.ด. (การจัดการท่องเที่ยว) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาโท : ศศ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ) มหาวิทยาลัยรังสิต
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์อารีรัตน์ ฟักเย็น ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
หาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี : ศศ.บ.(อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
 
อาจารย์ถิรนันท์ ประทุม

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท :บธ.ม. (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยสยาม
ปริญญาตรี :ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
สถาบันราชภัฏนครปฐม

อาจารย์ภุชงค์กร จินดาพล

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : กจ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวและ
บริการแบบบูรณาการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี : ศศ.บ (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร

   

 

เว็บไซต์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  ::   http://pgm.npru.ac.th/th/