โปรแกรมวิชานิติศาสตร์

  ชื่อ - นามสกุล 
คุณวุฒิ / สถาบันที่สำเร็จการศึกษา

อาจารย์พงษ์บวร ประสูตร์แสงจันทร์ ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : น.ม. (กฎหมายภาษี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี : น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ. ดร.ปิยพร   ตันณีกุล  ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : ปร.ด.(อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
และสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท : สค.ม. (อาชญาวิทยาและ การบริหารงานยุติธรรม)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี : น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ผศ.ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี : น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผศ.นเรศ ชูดวง ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : น.ม. (กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปริญญาตรี : น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.นาฎนภา ชูดวง ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : น.ม. (กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปริญญาตรี :น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อาจารย์อุมาพร สิทธิบูรณาญา ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : น.ม. (กฎหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี :น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  อาจารย์สนธยา โจมกัน ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : น.ม. (กฎหมายอาญาและ
การบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปริญญาตรี : น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

อาจารย์ฉลองบูรณ์ เพ็งลำ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : น.ม. (กฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปริญญาตรี : น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่