สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 
ชื่อ - นามสกุล
คุณวุฒิ / สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
       

อาจารย์ ดร.มนูญ     จันทร์สมบูรณ์
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : ปร.ด. (สหวิทยาการ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท : พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี : ศศ.บ.(บริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     
ผศ.ดร.กัณฑ์ธิมา  นิลทองคำ ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท : พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์ )
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศศ.ม.(วัฒนธรรมศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี : ค.บ.(ดนตรีศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
     
อาจารย์ ดร.ธนปพน   ภูสุวรรณ ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา)  มหาวิทยาลัยบรูพา
ปริญญาโท : รป.ม.(นโยบายสาธารณะ)
มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี : น.บ.(นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     
อาจารย์ไตรภพ       สุวรรณศรี
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : รป.ม. (การปกครองส่วนท้องถิ่น )
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี : ศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     
อาจารย์ ดร.รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท : พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี : รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อ.บ.(อักษรศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
   
  ผศ.ดร.กรรณิการ์ สุวรรณศรี

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : ปร.ด. (สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท : รป.ม.
(นโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี : ศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 
   
อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์      สืบญาติ  

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : ปร.ด. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท : รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
สาขาการบริหารการเงินการคลัง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี : B.B.A.(บริหารธุรกิจ) เกียรตินิยมอันดับ 2
สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ร.บ.รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 
   

ผศ.สมยศ สืบจากดีประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์ )
M.P.A Public Administration
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี : ค.บ.(การสอนมัธยมศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.บ.(บริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

     

อาจารย์บรรพต กิติสุนทร


ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี : ศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)
เกียรตินิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น