สาขาวิชาสังคมศึกษา

 
ชื่อ - นามสกุล
คุณวุฒิ / สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ผศ.ดร.วรากรณ์   พูลสวัสดิ์ ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาโท : พธ.ม.(ปรัชญา)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปริญญาตรี : พธ.บ.(จิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
     
 ผศ.ดร.ปรารถนา    แซ่อึ๊ง ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : ปร.ด.ไทยศึกษา(Ph.D. Thai Studies)
มหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha University)

ปริญญาโท : ศศ.ม.(ประวัติศาสตร์ไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี : ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
     
อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี : พธ.บ.(พระพุทธศาสนา)
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระปริยัติธรรมแผนกบาลี (ปธ.9)
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 
   
ผศ.ดร. สุพิชฌาย์   จินดาวัฒนภูมิ ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : Ph.D (History) Dr.B.R.Ambedkar University,
( Agra University ) , India.

ปริญญาโท : ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี : ศศ.บ.(บรรณารักษ์ศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 
   
อาจารย์เศรษฐพงษ์   ปุจฉาการ  ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : วท.ม.(เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปริญญาตรี : ศศ.บ. รัฐศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
   
ดร.ยศพรธ์ วรรชนะ ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : ศษ.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท : วท.ม.(การรับรู้จากระยะไกลและ
ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปริญญาตรี : กศ.บ.(สังคมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
   

อาจารย์ปัญญา

รุ่งเรือง

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ศษ.บ.(สังคมศึกษา)
เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
   
ผศ.กนกอร สว่างศรี ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : อ.ม. (ประวัติศาสตร์ศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ศษ.บ.(มานุษยวิทยา)
เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
   

ผศ.วัลลี นวลหอม ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : อม. (ประวัติศาสตร์ศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญาาตรี : ศษ.บ.(สังคมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
     

ผศ.ธิติพงศ์ มีทอง

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศศ.ม.(ประวัติศาสตร์ยุโรป)
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี : ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์)
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

     
ผศ.จิตรภณ สุนทร ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : วท.ม.(ภูมิศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี :  อ.บ.(ภูมิศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
     
 ผศ.ดร.ณรงค์วรรษ บุญมา

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก : ปร.ด. (ปรีชญาและศาสนาตะวันออก)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาโท : M.A. ( Master of Art in Buddhit Philosophy พุทธปรัญา) มหาวิทยาลัยเดลี

ปริญญาตรี : ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ/ปรัชญา)
มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย

   
อาจารย์พินธกร นามดี ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง