สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน :: เว็บไซต์สาขาวิชา http://pgm.npru.ac.th/cd/

 
ชื่อ - นามสกุล
คุณวุฒิ / สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ผศ.ดร.พิชชา   บัวแย้ม ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : ปร.ด.(การพัฒนาทรัพยกรมนุษย์และชุมชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท : พช.ม. (พัฒนาชุมชน )
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี

ผศ.ธงชัย     ศรีเมือง ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท : ศศ.ม. (พัฒนาชนบทศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี : ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

 อาจารย์ ดร.ภรสรัญ แก่นทอง ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : ปร.ด.การศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท : ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
ผศ.ปิยนาถ    อิ่มดี ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : พช.ม. (พัฒนาชุมชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี : สส.บ. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร.สุธิดา    สองสีดา ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : ปร.ด.(พัฒนศึกษาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนศริทรวิโรฒ
ปริญญาโท : ศศ.ม. (สังคมวิทยาการพัฒนา )
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปริญญาตรี : ศศ.บ. (พัฒนาชุมชน )
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

รอปรับปรุง

 

 

อาจารย์พีรพัฒน์ พันศิริ ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : สส.ม. (การวิจัยทางสังคม )
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี : พธ.บ. (รัฐศาสตร์
)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 
อาจารย์ศานติกร พินยงค์ ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศศม. (พัฒนาสังคม )
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน )
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม