:: สาขาวิชาดนตรีศึกษา  ::  เว็บไซต์สาขาวิชาดนตรีศึกษา
ช่อง Youtube  :: MusicEducation NPRU

 
ชื่อ - นามสกุล
คุณวุฒิ / สถาบันที่สำเร็จการศึกษา

ผศ.อัญชนา   สุตมาตร
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศศ.ม.(ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปริญญาตรี : ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์วรชิน             มั่งคั่ง
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศป.ม.(มานุษยดุริยางควิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี : ค.บ.(ดนตรีศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
อาจารย์ ดร.พรรณระพี       บุญเปลี่ยน

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : ปร.ด.(ดุริยางคศิลป์ แขนงดนตรีวิทยา) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาโท : ศป.ม.(มานุษยดุริยางควิทยา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี : ศศ.บ.(ดุริยางค์ไทย)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

 
ผศ.ศราวุธ   วิวรรณ
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศศ.ม.(ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี : ค.บ.(ดนตรี) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
อาจารย์ ดร.สรายุทธ์ โชติรัตน์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : ศป.ด สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท : ศศ.ม (ดุริยางค์ไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : ศป.บ. (ดุริยางคศาสตร์)
มหาวิทยาลัยบูรพา

อาจารย์อรรณพ เรืองมณี ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศศ.ม.(ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต)
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ดุริยศิลป์)
มหาวิทยาลัยพายัพ
อาจารย์อานนท์ ห่อสกุลสุวรรณ ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศ.ม.(ดนตรี) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ปริญญาตรี : ดศ.บ. (ดนตรีปฏิบัติ) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์สิรภพ สิทธิ์สน ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศล.ม.(ดนตรี)  มหาวิทยาลัยรังสิต
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ดุริยศิลป์) มหาวิทยาลัยพายัพ
อาจารย์สุธินันท์ โสภาภาค ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศศ.ม.(ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : ศป.บ. (ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย