สาขาวิชาศิลปศึกษา :: เว็บไซต์สาขาวิชาศิลปศึกษา 
Facebook 

 
 
ชื่อ - นามสกุล
คุณวุฒิ / สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
  อาจารย์ ดร.พิบูลย์

 มังกร

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : ศศ.ด.(ศิลปวัฒนธรรมวิจัย)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท : ศป.ม. (ทัศนศิลป์ : ศิลปะสมัยใหม่) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี :
ศศ.บ. (ศิลปกรรม ) สถาบันราชภัฏนครปฐม
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูนครปฐม

 
    อาจารย์ ดร.วิรัตน์  

ปิ่นแก้ว   

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก :ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท : กศ.ม.(ศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ศิลปกรรม )
สถาบันราชภัฏนครปฐม

 
  อาจารย์เก่งกาจ ต้นทองคำ

ประวัติการศึกษา
กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก 
ปริญญาโท : กศ.ม. (ศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ศิลปกรรม )
สถาบันราชภัฏนครปฐม

 
 

อาจารย์วัชรพล

หงษ์ทอง

ประวัติการศึกษา 
ปริญญาโท : ศศ.ม. (จิตรกรรม)
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปริญญาตรี : ศ.บ. (จิตรกรรม)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
 

อาจารย์จารุวรรณ

นครจารุพงศ์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท
 : กศ.ม. (ศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (วรรณกรรมสำหรับเด็ก)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 
  อาจารย์ ดร.ธวิท  

วงศ์พลาย

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : ศศ.ด.ศิลปวัฒนธรรมวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปริญญาโท : ศป.ม. (ทัศนศิลป์-ศิลปะสมัยใหม่) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปริญญาตรี : กศ.บ. (การศึกษาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
         
  เว็บไซต์สาขาวิชาศิลปศึกษา