สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต  :: http://pgm.npru.ac.th/cadm/

  ชื่อ - นามสกุล
คุณวุฒิ /
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
       
อาจารย์ธีร์ คำหอม ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศ.ม.(ทัศนศิลป)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาตรี : ศศ.บ.(ดิจิทัล อาร์ท)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อาจารย์สมโชค   เนียนไธสง

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศป.ม. (การออกแบบนิเทศศิลป์ )
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ศศ.บ.(ศิลปกรรมและศิลปะประยุกต์ )
สถาบันราชภัฏนครปฐม

 อาจารย์มนตรา               ตรีชั้น ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศ.ม. (ทัศนศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ศิลปกรรม)
วิทยาลัยครูนครปฐม
 

 อาจารย์อลงกรณ์      

ศุภเอม ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี :ศป.บ. การออกแบบภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
อาจารย์ ดร.นพรัตน์       กุมภะ


ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : ศป.ด.(สาขาทัศนศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท : ศป.ม. นฤมิตศิลป์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปริญญาตรี : ศศ.บ.(ศิลปกรรมและศิลปะประยุกต์ )
สถาบันราชภัฏนครปฐม

 
อาจารย์อรรถ อารีรอบ ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปริญญาตรี : ศศ.บ.(ออกแบบนิเทศศิลป์)
สถาบันราชภัฏนครปฐม
 
อาจารย์โอภาส แก้วต่าย ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปริญญาตรี : ศษ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร