กลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา

 
ชื่อ - นามสกุล
คุณวุฒิ / สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ผศ.ดร.สัณหกฤษณ์ บุญช่วย ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : ศศ.ด.(อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท : ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมือง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : ร.บ. รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ)
(เกียรตินิยม) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.แพรภัทรา เขียวชะอุ่ม ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ )
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รอปรับปรุง

อาจารย์ไพรินทร์ มากเจริญ ประวัติการศึกษา
กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก
ปริญญาโท : ศศ.ม. สหสาขาวิชาพัฒนามนุษย์
และสังคม (พัฒนาเปรียบเทียบเอเชีย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : ร.บ.
 รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)
(เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

อาจารย์พัชรมน โตสุรัตน์ ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี : ศ.บ. (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์