สาขาวิชานาฎศิลป์

 
ชื่อ - นามสกุล
คุณวุฒิ / สถาบันที่สำเร็จการศึกษา


 

 อาจารย์กรวิภา เลาศรีรัตนชัย

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท :ศษ.ม. (นาฎศิลป์ไทยศึกษา )
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปริญญาตรี : ศษ.บ.(นาฎศิลป์ไทยศึกษา)สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

 อาจารย์ณฤภัค อาขวานนท์ ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท :ศป.ม. (ศิลปะการแสดง)
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ปริญญาตรี : ศป.บ.(นาฎศิลป์ไทย)มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 อาจารย์บงกช ทิพย์สุมณฑา ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท :ศป.ม. (ศิลปะการแสดง)
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ปริญญาตรี : ศป.บ.(นาฎศิลป์ไทย)มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 อาจารย์ธนสิทธิ์ ชมชิด

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท :ศป.ม. (ศิลปะการแสดง)
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาปริญญาตรี : ศป.บ.(นาฎศิลป์ไทย)มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

อาจารย์ ดร.ภคพร หอมนาน ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : ศป.ด.(ศิลปกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท : ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : ศป.บ. (นาฏยศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย