หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1. อาจารย์ ดร.ณัฐกฤตา  บุญบงกชรัตน์ ศษ.ม การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อินทิรา  กุลวิเชียร ศศ.ม.

ภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ

3. อาจารย์ ดร.กนกเนตร  วรวงษ์ ศษ.ม การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
4. อาจารย์วลีรัตน์  เล้าอรุณ MTESOL. 

TESOL 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลนา ปฐมชัยวัฒน์ ศษ.ม การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ