หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

1. อาจารย์จิรศุภา  ปล่องทอง ศศ.ม. 

ภาษาไทย

2. ผศ.ศิวพร  โกศิยะกุล ศศ.ม.

การสอนภาษาไทย

3. ผศ.ดร.ชวนพิศ  อัตเนตร์ ปร.ด. 

หลักสูตรและการสอน

4. ผศ.วิริยา  วิริยารัมภะ ศษ.ม. 

การสอนภาษาไทย

5. อาจารย์ ดร.เตือนใจ  คดดี ปร.ด.

หลักสูตรและการสอน