หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 4 ปี

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ พลูสวัสดิ์ ปร.ด.

วัฒนธรรมศาสตร์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ Ph.D.  History
3. อาจารย์ปัญญา รุ่งเรือง ศษ.ม.

การสอนสังคมศึกษา

4. อาจารย์พิสิฐ สุขสกล อ.ม.

จริยศาสตร์

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลี  นวลหอม อ.ม. ประวัติศาสตร์ศึกษา