หลักสูตรคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

หลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2563

1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง

2.หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ การท่องเที่ยวและการบริการเชิงสุขภาพ 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2559

01 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 ปี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 )
02 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559)
03 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ 4 ปี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559)
04 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง 2559)
05 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
06 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
07 หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 5 ปี  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
08 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 5 ปี  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
09 หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
10 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 4 ปี  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
1
1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

หลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558

01 หลักสุตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 5 ปี
02 หลักสุตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 5 ปี

 

หลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558
14 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
15 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
16 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา