หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

1. อาจารย์พิบูลย์  มังกร ศศ.ด.

ศฺิลปวัฒนธรรม

2. อาจารย์ ดร.ธวิท  วงศ์พลาย ศศ.ด. 

ศิลปวัฒนธรรมวิจัย

3. อาจารย์เก่งกาจ  ต้นทองคำ กศ.ม. 

ศิลปศึกษา

4. อาจารย์วัชรพล  หงษ์ทอง ศ.ม.

จิตรกรรม

5. อาจารย์ศิริวัฒน์  แสนเสริม ค.ม. 

ศิลปศึกษา