หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา  4 ปี

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชนา   สุตมาตร ศศ.ม. 

ดนตรีศึกษา

2. อาจารย์ศราวุธ วิวรรณ ศศ.ม.

ดนตรี

3. อาจารย์พรรณระพี บุญเปลี่ยน ศป.ม. 

มานุษยดุริยางควิทยา

4. อาจารย์วรชิน   มั่งคั่ง ศป.ม. 

มานุษยดุริยางควิทยา

5. อาจารย์ ดร.สรายุทธ์   โชติรัตน์ ศป.ด.

ดุริยางค์ไทย