หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ

1. อาจารย์กุลยา สกุลนคร ศศ.ม.

ภาษาไทย

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรษมน เพียรเสมอ ศศ.ม. 

ภาษาศาสตร์ประยุกต์

3. อาจารย์ขอบคุณ  สมบูรณ์วงศ์ อ.ม.

วรรณคดีเปรียบเทียบ

4. อาจารย์ปทิตตา พูพะเนียด อ.ม.

ภาษาไทย

5. อาจารย์ธงชัย แซ่เจี่ย ศศ.ม. 

ภาษาไทย