หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ

1. อาจารย์ธงชัย แซ่เจี่ย ศศ.ม.  ภาษาไทย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรษมน เพียรเสมอ ศศ.ม. 

ภาษาศาสตร์ประยุกต์

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปทิตตา พูพะเนียด อ.ม.

ภาษาไทย

3. อาจารย์ขอบคุณ  สมบูรณ์วงศ์ อ.ม. วรรณคดีเปรียบเทียบ
5. อาจารย์นงนุช  ยังรอด ศศ.ม. 

วรรณคดี