หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1. อาจารย์จันทรา  พรมปาน ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ
2. อาจารย์ศศิธิดา สาหร่ายวัง ศศ.ม. 

ภาษาอังกฤษ

3. อาจารย์กุสุมา  พิทักษ์วงศ์ ศศ.ม. 

ภาษาศาสตร์ประยุกต์

4. อาจารย์นุพงษ์ ภูศรี ศศ.ม. 

ภาษาอังกฤษ