หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

1. อาจารย์จักรกฤช  แนมสมบัติ MTCSOL.

Chinese International Education

2. อาจารย์ Liu  Fuchao  ศศ.ม. การสอนภาษาจีน
3. อาจารย์ Wang  Tao   MTCSOL. 

Chinese International Education

4. อาจารย์ Chen  Yuanyuan ศศ.ม.

การสอนภาษาจีน

5. อาจารย์ Guo   Huan MTCSOL. 

Chinese International Education