หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สารสนเทศดิจิทัลและบรรณารักษศาสตร์

1. อาจารย์ไพโรจน์  แก้วเขียว ศศ.ม.

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยลักษณ์  อมรสิริพงศ์ อ.ม. 

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชรี  บุญศรีงาม ศศ.ม. 

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพา  ผลสงเคราะห์ ศศ.ม.

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธารา  จันทร์อนุ ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์